Vineta Zeltkalne

Studijas: Vidzemes augstskolas, Inženierzinātņu fakultāte. Profesionālais maģistra grāds sociotehnisku sistēmu modelēšanā.
Hobiji: Ceļošana, komunikācijas veidošana ar sabiedrību.
Raksturo: Liela atbildības sajūta un augstas darba spējas.
Moto: Rast prieku visā tajā, ko daru!

Vineta Zeltkalne ar maģistra darbu „Komunikācijas plūsmas modelis Balvu rajona pašvaldībās” piedalījās LU Fonda un SIA „Tieto Latvia” rīkotajā Latvijas augstskolu datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā, viņas darbs atzīsts par labāko Vidzemes Augstskolas darbu 2010.gadā. Par sevi stāsta:

„Vairākus gadus domāju kādu studiju programmu, lai izvēlās studēt maģistratūras programmā. Kamēr domāju, Vidzemes augstskolā bija izveidojusies vēl nebijusi studiju programma Sociotehnisku sistēmu modelēšana, kas deva iespēja mācīties humanitāro un eksakto zinātņu studentiem kopā – vienā programmā. Tā kā mani interesē jaunas lietas, tad pēc rūpīgas izpētes, ko māca šajā programmā, kādas ir atsauksmes no tiem, kas šajā studiju programmā mācās, un akcepta saņemšanas maģistra darba tēmai no studiju programmas direktora Dr.sc.ing. Egīla Gintera, nolēmu pieteikties studijām.

Zināšanas ir viena no nozīmīgākajām un svarīgākajām lietām manā dzīvē. Studijas tieši Vidzemes augstskolā, izvēloties bakalaura studijas, kā arī maģistratūras studijas, ir viena no veiksmīgi izdarītākajām izvēlēm dzīvē. Iegūtās zināšanas dod nozīmīgu pamatu ikdienas darbā. Tādējādi ņemot par pamatu Vidzemes augstskolas Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļā iegūtās zināšanas bakalaura studiju programmā un darba praksē iegūtās zināšanas, arī maģistra darbu Sociotehnisku sistēmu modelēšanā izstrādāju par komunikāciju ar sabiedrību.

Grūtākais, izmantojot datorprogrammas, ir ievietot sociālu procesu statistiskos un izmērāmos rādītājos. Darba mērķis bija izstrādāt rekomendācijas iedzīvotāju iesaistīšanās un līdzdalības palielināšanai Balvu rajona pašvaldību darbā, izmantojot komunikācijas plūsmas C2M (Sabiedrība pašvaldībai) un M2C (pašvaldība sabiedrībai). Šis ir nozīmīgs pētījums un nozīmīgs darba materiāls, lai ikviena pašvaldība Latvijā un pasaulē, ievadot datus par savu pašvaldību, varētu novērtēt informētības līmeni, tehniskos un sociālos faktorus, kas veicina vai samazina informētības līmeni sabiedrībā. Darba rezultāti var tikt izmantoti praktiski kā līdzeklis komunikācijas plūsmas veidošanai un modelēšanai vietējās pašvaldībās.

Liels paldies maģistra darba vadītājam Dr.oec.Jurim Bindem par padomiem, ieteikumiem un precīzu vadīšanu, izstrādājot maģistra darbu. Esmu pārsteigta par iegūto atzinību šajā konkursā. Darbu izstrādāju jomā, kura man ir tuva, kuru pārzinu un kurā darbojos. Tāpēc ir liels prieks, ka darbā sasniegtie rezultāti ir nozīmīgi arī citiem. Tas dod pamudinājumu tik pat rūpīgi strādāt arī nākotnē.”