Santa Sproģe-Rimša

Studē: LU Ekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūras programma „Starptautiskais bizness”.
Hobiji: Ceļošana, kalnu slēpošana, teātris, literatūra.
Raksturo: Neskatoties uz grūtībām, mācības un sevis pilnveidošana vienmēr ir bijusi prioritāte. Mērķtiecīga, nebaidos paust savu viedokli un to pamatot!
Moto: Dzīve ir tik interesanta, ka būtu žēl, ja to negleznotu!

„Valpro” stipendiāte Santa Sproģe-Rimša stāsta:

„Kopš skolas laikiem padziļināti ir interesējusi gan politika, gan ekonomika, līdz ar to likumsakarīgi, ka izvēlējos studēt bakalaura studiju programmā „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija”. Tā bija pavisam jauna studiju programma. Nenobijos, iestājos un absolvēju, tagad jūtos gandarīta par iegūtajām zināšanām un uzkrāto pieredzi. 

Bakalaura studiju laikā esmu aktīvi iesaistījusies Starptautisko ekonomisko attiecību katedras rīkotajos pasākumos – viktorīnās, oratora konkursos un starptautiskā video konferencē, kur esmu guvusi labus panākumus. Bakalaura darba tēmu „Ekonomiskās politikas ietekme diktatūras apstākļos uz ārvalstu uzņēmējdarbības formām Baltkrievijā” esmu prezentējusi starptautiskajā konferencē „Competitiveness of European Economy: Tasks and Possibilities,” kas norisinājās no 2010.gada 22.-28.novembrim Austrijā.

Šobrīd turpinu studijas profesionālajā maģistra studiju programmā „Starptautiskais bizness”. Ņemot vērā gūtos panākumus bakalaura darba izstrādē, esmu nolēmusi šo tēmu pētīt padziļināti, paplašinot pētījuma lauku, izvēloties tēmu „Valsts ekonomiskās politikas ietekme uz ārvalstu uzņēmējdarbības attīstības iespējām autoritārisma apstākļos post-padomju bloka valstīs”. Uzskatu, ka ekonomiski spēcīgas valsts pamatā ir stabila uzņēmējdarbība. Mūsdienu ekonomiskā situācijā gan Latvijā, gan pasaulē norāda, ka ir nepieciešams attīstīt un stiprināt ekonomiskās attiecības ar visiem reģioniem. Šo valstu padziļināta izpēte tieši uzņēmējdarbības jomā ir ārkārtīgi nozīmīga, jo iegūtie rezultāti iezīmēs kopējās ekonomiski-politiskās tendences, kas var palīdzēt veidot plašāku sadarbības tīklu šā reģiona valstīs.

Man patīk un interesē pats pētnieciskais process, kas ļauj izpausties un nodrošina nemitīgu sevis pilnveidi. Ir gandarījums par pašas iegūtajiem pētījuma secinājumiem, jaunām atklāsmēm, salīdzinu tos ar ievērojamu zinātnieku un pētnieku atziņām, kā arī labprāt uzklausu pasniedzēju un kursa biedru viedokli par pētījuma gaitā izsecināto. 

„Valpro” stipendijas iegūšana man būtiski palīdzēs īstenot maģistra darba pētījumu, radot iespēju realizēt pētījuma praktisko daļu. Esmu iecerējusi, ka „Valpro” stipendija padarītu reālākus manus nākotnes nodomus – veikt kaut ko paliekošu zinātnē un noderīgu uzņēmējdarbībā, Latvijas tautsaimniecības attīstības stratēģijas izstrādē. 

Tādēļ esmu pateicīga „Valpro” par doto iespēju un ceru, ka kopā mums izdoties Latviju padarīt par valsti ar daudzsološu nākotni!”

2013. gadā Santa ieguvusi profesionājo maģistra grādu aizstāvot darbu par tēmu "Ekonomiskās politikas ietekme Tartu Universitātes un Latvijas Universitātes ārējā tēla veidošanā konkurētspējas paaugstināšanas starptautiskajos tirgos aspektā" un turpina studijas doktorantūrā.