Viktorija Vitkovska. Foto no personīgiem arhīviem.

Viktorija Vitkovska ir LU ķīmijas doktorantūras studiju programmas 2. kursa studente un LU fonda stipendijas LU doktorantūras studentiem dabaszinātņu, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā saņēmēja. Jaunās pētnieces promocijas darbs tiek izstrādāts Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (LOSI) Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijā prof. Dr. chem. Edgara Sūnas vadībā. 

Stipendiātes promocijas darbs ir veltīts jaunu pretvēža līdzekļu izstrādei. Promocijas darba mērķis ir dizainēt un iegūt dabasvielas diazonamīda A strukturāli vienkāršotus analogus, saglabājot vai uzlabojot to aktivitāti cīņā pret vēža šūnām.  

Laikaposmā kopš stipendijas saņemšanas sākuma ir izdevies iegūt savienojumus, kas uzrāda in vitro nanomolāru aktivitāti uz vēža šūnām, viens no iegūtajiem struktūranalogiem uzrāda aktivitāti, kas ir salīdzināma ar jau zināmajiem pretvēža līdzekļiem (< 100 nM). Sākot ar 2020. gadu zinātnieku grupa, kas strādā pie šī projekta, tā skaitā arī Viktorija, sadarbībojas ar Margaritas Salas bioloģisko pētījumu centra (Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas) grupu Madridē, lai padziļināti pētītu iegūto potenciālo pretvēža līdzekļu iedarbību uz mērķproteīnu – tubulīnu, t.i. to funkcionālo aktivitāti. Ir noteikts, ka savienojumi ir funkcionāli aktīvi, tāpēc tuvākajā laikā ir plānots iegūt tubulīna un aktīvākā analoga kokristālu un, izmantojot rentgenstruktūranalīzes metodi, noteikt to saistības veidu un vietu. Iegūtos savienojumus ir plānots komercializēt, tamdēļ tie tika aizsargāti ar Eiropas patentu (Kalnins, T.; Kazak, M.; Vitkovska, V.; Narvaiss, N.; Zelencova, D.; Jaudzems, K.; Suna, E. “Structurally simplified diazonamide analogs as antimitotic agents”, PCT/IB2019/061264), kur Viktorija ir izgudrotāju sarakstā.  

Pateicoties iegūtajai stipendijai Viktorija sanāca iejusties arī pasniedzējas lomā, vadot laboratorijas darbus organiskajā ķīmijā Latvijas Universitātē. Diemžēl COVID-19 ierobežojumu dēļ nodarbības semestra vidū nācās pārcelt uz neklātienes režīmu, kas radīja jaunus izaicinājumus. Neskatoties uz tiem, tā bija lieliska iespēja pilveidot savas prasmes.  

Viktorija ir ļoti pateicīga LU fondam par iespēju nepārtaukti strādāt pie promocijas darba. ”COVID-19 pandēmija mums visiem sarežģīja dzīvi un mainīja mūsu ikdienu. Nācās pielagoties jauniem dzīves apstākļiem, tomēr šī stipendija man palīdzēja neuztraukties par rītdienu un turpināt darbu ierastajā režīmā,” pārdomās dalās stipendiāte. 

 

Dalīties