Attēls: darbs pie skenējošā elektronu mikroskopa, kurā veikta daļa nanoelektromehānisko slēdžu pētījumu (no peronīgā arhīva, foto - Krišjānis Buks)

Līga Jasulaņeca ir LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktorantūras studiju programmas 1. kursa studente un LU fonda administrētās “Mikrotīkls” stipendijas doktorantūras studentiem eksakto un medicīnas zinātņu jomā saņēmēja. Pētnieces promocijas darbs tiek izstrādāts Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūtā (LU ĶFI) Dr. chem. Donāta Erta vadībā.  

Stipendiātes promocijas darbs ir veltīts inovatīvu energoefektīvu elektromehānisku slēdžu izveidei un izpētei atmiņas, loģisko elementu un sensoru pielietojumiem. Darba mērķis ir nanoelektromehānisku slēdžu uz silīcija plāksnēm izgatavošana un to darbības raksturošana, īpašu uzmanību pievēršot darbībai zemās temperatūrās. Studentes doktora darba pētījuma rezultāti paplašinās nanoelektromehānisku slēdžu pielietojumu lauku, kā arī dos fundamentālu ieskatu šobrīd ļoti aktuālas materiālu klases – topoloģisko izolatoru – elektromehāniskajās īpašībās.  

Līdz šim nanoelektromehānisku slēdžu darbība lielākoties demonstrēta istabas un augstās temperatūrās.  Promocijas darba izstrādes gaitā gada laikā kopš stipendijas saņemšanas ir izdevies izveidot ierīces un demonstrēt nanoelektromehānisku pārslēgšanos ļoti zemās temperatūrās (līdz 5 K). Ierīcēs kā aktīvais elements tiek izmantots bismuta selenīda nanolenta ar biezumu aptuveni 100 nanometri. Bismuta selenīds pieder topoloģisko izolatoru klasei, kas, pateicoties īpašiem virsmas stāvokļiem, saglabā vadītspēju arī zemās temperatūrās. Šobrīd tiek strādāts pie divu publikāciju sagatavošanas iesniegšanai starptautiskos zinātniskos žurnālos. Pētījuma turpinājumā tiks meklēti risinājumi ierīču ilgtspējas un energoefektivitātes palielināšanai. 

Pirmajā pusgadā Līga iesaistījās LU Fizikas, matemātikas un optometrijas maģistra studiju programmas kursa “Elektronisko un fotonisko ierīču mikro- un nanoizgatavošana” izstrādē un docēšanā, kā arī laboratorijas darbu vadīšanā. Kursa mērķis bija iepazīstināt fizikas studentus ar mikro- nanoizgatavošanas pamatiem, dodot ieskatu plašajā ierīču integrācijas un prototipēšanas jomā.  

Stipendija deva iespēju studentei fokusēti strādāt pie pētījuma eksperimentālās un teorētiskās daļas un sniedza papildus motivāciju ieplānoto pabeigt iecerētajā laika posmā. "Novēlu LU fondam turpināt iedvesmot un atbalstīt kvalitatīvus un inovatīvus pētījumus ar mērķi paaugstināt Latvijas zinātnes konkurētspēju," vēl stipendiāte! 

_______________

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties