18. maijā visas dienas garumā tika aizvadīti Latvijas Universitātes Fonda doktorantu stipendiātu referātu lasījumi, kuros piedalījās arī divi Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes (LU TF) doktoranti – Aleksejs Gaļperns un Roberts Galvāns. 

LU TF doktorantūras 2. kursa students, K. Ozoliņa - E. Medņa trasta fonda stipendijas ieguvējs Aleksejs Gaļperns prezentēja jaunākos rezultātus sava pētījuma “Mt 28:18–20 interpretācijas vēsture, teoloģiskajā apziņā un liturģijā baznīcā IV gs.” ietvaros. Doktoranta izvēlētā rakstu vieta arvien raisījusi diskusijas zinātnieku starpā. Tā rosina dažādus jautājumus un rada interpretācijas problēmas, turklāt šī rakstu vieta spēlējusi nozīmīgu lomu teoloģijas, liturģijas un Baznīcas misijas vēsturē. Mateja evaņģēlija teksts satur Jēzus pavēli iet “kristīt Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā”, bet daudzi zinātnieki uzskata, ka šī ir teksta vēlāka redakcija, jo nekur citviet tekstā neparādās kristībās trinitārā formula. Neskatoties uz to, šī tradīcija ir sastopama arī citos agrīnās kristietības literārajos avotos. Prakse kristīt cilvēkus Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā bija izplatīta, piemēram, arī 2. gadsimta gnostiķu vidū. Aleksejs Gaļperns prezentācijas laikā argumentēja, kādēļ šī rakstu vieta būtu tomēr saskatāma par daļu no autentiskās teksta versijas, it īpaši uzsverot šo pantu būtību un to nozīmi plašākā Mateja evaņģēlija kontekstā. No kā tad arī izriet, ka šo kristību formulu ticīgie pazina jau 1. gadsimta beigās un 2. gadsimta sākumā. Noslēgumā doktorants uzsvēra, ka 1. un 2. gadsimtā šī rakstu vieta visbiežāk tika interpretēta kristību kontekstā, bet sekojošajos gadsimtos tā jau spēlēja nozīmīgu lomu diskusijās par Trīsvienību.

Savukārt LU TF doktorantūras 1. kursa students, Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendijas ieguvējs Roberts Galvāns pašlaik aktīvi strādā pie avotu apzināšanas disertācijai “Covid-19 pandēmija un sakramentālā sadraudzība luterisma tradīcijā Latvijā”, lai turpinātu darbu pie luteriskās izpratnes jēdziena “Euharistija” definēšanas, kā arī lai izprastu luterāņu garīdznieku viedokli par šiem jautājumiem. Tāpat paralēli norisinās intervijas ar dažādu luterāņu novirzienu garīdzniekiem un teologiem. Doktorants sava pētījumu prezentējis arī LU 79. konferences teoloģijas un reliģijpētniecības sekcijā, un šī pētījuma kopsavilkums publicēts arī konferences tēžu krājumā. 

____________

Par LU fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties