Kristaps Saršūns ir LU Ķīmijas fakultātes doktorantūras studiju programmas 1. kursa students un LU fonda administrētās “Mikrotīkls” stipendijas doktorantūras studentiem eksakto un medicīnas zinātņu jomā saņēmējs. Pētnieka promocijas darbs tiek izstrādāts Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē Fizikālās ķīmijas katedrā (FĶK), zinātniskā vadītāja asoc. prof. Dr. chem Agra Bērziņa un zinātniskā konsultanta Dr. chem. Toma Rēķa vadībā.

Stipendiāta promocijas darbs ir veltīts jaunu organisko materiālu ieguvei, kas būtu ar modulētām fizikālķīmiskajām īpašībām. Promocijas darba mērķis ir, apzināt cieto šķīdumu veidošanās likumības starp uzbūves ziņā līdzīgām organiskajām molekulām – nosakot kristāliskās struktūras lomu un piemeklējot kvantu ķīmijas aprēķinu metodi, kas spētu paredzēt šo fāžu veidošanos. Sagaidāmie promocijas darba rezultāti varētu sniegt jaunus priekšlikumus un risinājumus kādēļ veidojas šādas kristāliskās fāzes.

Pirmajā pētījumā daļā tiek pētīta cieto šķīdumu veidošanās ksantona analogu sistēmās ar luminiscences īpašībām. Par pētījuma objektu izmantotas modeļvielas – dažādi ksantona atvasinājumi. Izvēle balstīta uz literatūrā pieejamo informāciju, ka šiem savienojumiem istabas temperatūrā ir novērojama luminiscences parādībā, kā arī uz to līdzīgo molekulāro struktūru.

Laika posmā kopš stipendijas saņemšanas sākuma ir izpētīts, ka cietie šķīdumi veidojas starp dažādiem ksantona atvasinājumu pāriem, kā arī to, ka tehnoloģiski nozīmīgas fizikālķīmiskās īpašības var tik modulētas cieto šķīdumu veidošanās procesā, kas ļauj modulēšanu veikt nepārtrauktā veidā. Papildus tam jāmin tas, ka daļa no rezultātiem jau ir publicēta - Saršūns, K.; Bērziņš, A.; Rēķis, T.Solid Solutions in Xanthone – Thioxanthone Binary system: How well are Similar Molecules Discriminated in the Solid State? Crystal Growth & Design202020(12), 7997-8004.p. (DOI: 10.1021/acs.cgd.0c01241), kurai Kristaps ir viens no autoriem.

Stipendiātam ir izdevies iejusties pasniedzēja lomā un iepriekšējā semestrī gūtā pieredze vadot laboratorijas darbus vispārīgajā ķīmijā ir pilnveidojusi manas prasmes darbā ar studentiem. Protams, iepriekšējā semestrī studijas varēja notikt klātienē, kas neradīja būtiskus apgrūtinājumus, taču šajā semestrī, kad darbs ar studentiem notiek pilnīgi attālināti – akadēmiskā vide tiek ietekmēta. Šajā semestrī stipendiāta pedagoģiskais darbs izpaužas praktisko darbu (semināru) pilnveidē un vērtēšanā kursa “Fizikālā ķīmija I” un “Vispārīgā un Fizikālā ķīmija”.

Taču runājot par promocijas darba pētījuma izstrādi, par laimi, Kristaps var teikt to, ka viss norit pēc izstrādes plāna un pētnieciskā darbība netiek ietekmēta.

Kristaps uzsver, ka pagaidām ir grūti runāt par promocijas darba kopējo rezultātu, jo priekšā vēl ir divi studiju gadi, taču runājot par nākotnes plāniem saistībā ar studijām – vasarā kārtošu promocijas eksāmenu apakšnozarē, proti, fizikālā ķīmijā, kā arī ceru, ka jau drīzumā varēs atsāk doties komandējumos uz ārzemēm – starptautiskajām konferencēm, profesionālās pilnveides kursiem un praksē uz kādu citu pētniecības laboratoriju.

Savukārt, runājot par nākotnes plāniem saistībā ar līdzšinējo pētījumu, tuvākajā laikā ir plānots noteikt pētījumos iegūto produktu kristāliskās struktūras, pēc monokristālu rentgendifraktcijas (SCXRD) datiem, kā arī veikt luminiscences dzišanas kinētikas pētījumus, lai iegūtu informāciju par ierosinātā stāvokļa dzīves laiku. Pētījumi tiks veikti sadarbojoties attiecīgi gan ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu (OSI), gan ar LU Cietvielu Fizikas institūtu (CFI). Šo un jau iepriekš veikto pētījumu dati varētu ļaut jau tuvākajā laikā uzsākt publikācijas manuskripta izstrādi.

“Šī stipendija man ir kā papildus motivācija tiekties uz virsotnēm. Ir prieks apzināties, ka esi materiāli nodrošināts un ka doktorantūras studijas var noritēt pēc plāna,” stāsta stipendiāts.

LU fondam Kristaps novēl turpināt atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus – lai celtu Latvijas zinātnes koptēlu uz pasaules līmeņa fona.

___________________

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

 

Dalīties