Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Saldus novada pašvaldības stipendija "Medusmaize"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.10.2018.

Saldus novada pašvaldība piedāvā stipendijas "Medusmaize" Saldus novada pašvaldības jauniešiem, kuri uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Saldus novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Saldus iedzīvotāju vidū. Kopā šogad pašvaldība plāno piešķirt 3 stipendijas. 

 

Stipendijas mērķis: finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā. Veidot Saldus novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Saldus iedzīvotāju vidū. Kopā šogad pašvaldība plāno piešķirt 4 stipendijas.

Stipendija paredzēta: ikvienam Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases vai profesionālās vidusskolas absolventam (absolvēšanas gads - 2018.gads), kurš ir reģistrējies pilna laika klātienes studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2018./2019.ak.g. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs un nedrīkst būt darba attiecībās ar Latvijas Universitāti.

 

Stipendijas apjoms, laika posms: EUR 1 420/ak.gadā - EUR 142,- mēnesī, 10 mēnešus 2018./2019. akadēmiskajā gadā (septembris 2018-jūnijs 2019) atkarībā no bakalaura studiju programmas ilguma.

Stipendijas komisija: Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis, p/a "Saldus TIKS centrs" direktore Krista Vīndedze, Nodarbinātības valsts aģentūras Saldus filiāles vadītāja Inta Briede, Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Ginta Kožokaru, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa

Noteikumi

Prasības stipendijas pretendentiem. Pretendēt drīkst personas, kuras:

1. Ieguvušas vidējo izglītību kādā no Saldus novada pašvaldības vidējās izglītības mācību iestādēm vai valsts vidējās izglītības mācību iestādēm, uzsākušas mācības LR augstskolā un nav vecākas par 24 gadiem; 

2. Uzrādījušas labas sekmes, absolvējot 12.klasi - vidējā atzīme ir 8 balles un augstāk un studiju laikā uzrādījušas sekmes ne zemāk kā 7,0 balles. Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot 12. klases sekmju izrakstu (liecību);

3. Studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā;

4. Studē pilna laika studiju programmā bakalaura grāda iegūšanai;

5. Spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai;

6. Iesaistījušās sabiedriskās aktivitātēs un brīvprātīgajā darbā Saldus novadā vidējās izglītības iegūšanas laikā;

7. Vidējās izglītības iestādes vai profesionālās vidusskolas absolventa īpašie sasniegumi un/vai nopelni valsts vai novada līmenī tiek uzskatīti par priekšrocību pie stipendiāta noteikšanas;

8. Brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

     

    2018./2019. akad. g. stipendiāti - Alvīne Paštore, Agnis Saulītis, Sofija Anna Freisa un Jurģis Brūvers.

    2017./2018. akad. g. stipendiāti - Elīza Šaule, Karīna Klāra Miķelsone, Dāvis Daniels Anstrangs un Ieva Ozoliņa.

    2016./2017. akad. g. stipendiāti - Uldis Upenieks, Signija Rībena, Līva Leja, Linards Hremenkins.