Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Saldus novada pašvaldības stipendija "Medusmaize"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.10.2017

Stipendijas mērķis: finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā. Veidot Saldus novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Saldus iedzīvotāju vidū. Kopā šogad pašvaldība plāno piešķirt 4 stipendijas.

Stipendija paredzēta: ikvienam Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases vai profesionālās vidusskolas absolventam (absolvēšanas gads - 2017.gads), kurš ir reģistrējies pilna laika klātienes studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2017./2018.ak.g. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs un nedrīkst būt darba attiecībās ar Latvijas Universitāti.

 

Stipendijas apjoms, laika posms: EUR 1 420/ak.gadā - EUR 142,- mēnesī, 10 mēnešus 2017./2018.akadēmiskajā gadā (septembris 2017-jūnijs 2018) atkarībā no bakalaura studiju programmas ilguma.

Stipendijas komisija: Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis, SIA "Saldus ceļinieks" Valdes priekšsēdētājs Gints Karols, SIA “Saldus maiznieks” vadītājs Raivo Blumbergs, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece. 

Noteikumi

Prasības stipendijas pretendentiem. Pretendēt drīkst personas, kuras:

1. Ieguvušas vidējo izglītību kādā no Saldus novada pašvaldības vidējās izglītības mācību iestādēm vai valsts vidējās izglītības mācību iestādēm, uzsākušas mācības LR augstskolā un nav vecākas par 24 gadiem; 

2. Uzrādījušas labas sekmes, absolvējot 12.klasi - vidējā atzīme ir 8 balles un augstāk un studiju laikā uzrādījušas sekmes ne zemāk kā 7,0 balles. Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot 12. klases sekmju izrakstu (liecību);

3. Studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā;

4. Studē pilna laika studiju programmā bakalaura grāda iegūšanai;

5. Spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai;

6. Iesaistījušās sabiedriskās aktivitātēs un brīvprātīgajā darbā Saldus novadā vidējās izglītības iegūšanas laikā;

7. Vidējās izglītības iestādes vai profesionālās vidusskolas absolventa īpašie sasniegumi un/vai nopelni valsts vai novada līmenī tiek uzskatīti par priekšrocību pie stipendiāta noteikšanas;

8. Brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

 

2017./2018. akad. g. stipendiāti - Elīza Šaule, Karīna Klāra Miķelsone, Dāvis Daniels Anstrangs un Ieva Ozoliņa.

2016./2017. akad. g. stipendiāti - Uldis Upenieks, Signija Rībena, Līva Leja, Linards Hremenkins.