Engures novada pašvaldības stipendija

Engures novada pašvaldība 2014. gadā nodibināja Engures novada pašvaldības stipendiju. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Engures novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē pašvaldības atbalstāmajās studiju un mācību specialitātēs.


Stipendijas paredzētas: Visu akreditēto Latvijas augstskolu pamatstudiju 1. kursa studentiem no Engures novada.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apjoms: 1 600 EUR/ akad. gadā jeb 160 EUR/mēn. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs) katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma.

Komisijas sastāvs: Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, Engures novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Kalnozols, Engures novada domes izpilddirektors Imants Valers, Engures novada sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste Ilze Steriņa,  Engures novada pašvaldības Stipendiju fonda ziedotāju pārstāve, SIA "Līgo auto" īpašniece Anna Ramoliņa, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Stipendijas pamatuzdevumi:

  • veicināt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Engures novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Engures novada pašvaldību, tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem.
  • Palielināt prestižas un konkurētspējīgas augstākās izglītības iegūšanas iespējas.
  • Palielināt Engures novada jauniešu motivāciju mācīties un sasniegt augstus mācību rezultātus vidusskolā un vēlāk arī augstākajā mācību iestādē.
  • Veicināt lokālpatriotismu un izglītotās jaunatnes daļas atgriešanos Engures novadā pēc augstākās izglītības iegūšanas.

Prasības stipendijas pretendentiem. Pretendēt drīkst personas, kuras:

1. Ieguvušas vispārējo vai vidējo izglītību, uzsākušas mācības vidējās speciālās mācību iestādēs vai augstskolā 2019./2020. ak. gadā un nav vecākas par 24 gadiem,
2. Uzrādījušas labas un teicamas sekmes mācībās (vidējā atzīme 7,5 un augstāk, centralizēto eksāmenu vērtējums – A vai B līmenis); centralizēto eksāmenu vērtējums – A vai B līmenis). Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot arī 12. klases sekmju izrakstu (liecību).
3. Mācās vidējā speciālā mācību iestādē vai studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā,
4. Ir deklarējušies Engures novadā ne mazāk kā vienu gadu.
5. Spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai.
6. Uzrakstīta brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”
7. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu.


Pašvaldības atbalstāmās studijas specialitātes Engures pašvaldības stipendijai prioritāte:
1) inženiertehniskās specialitātes;
2) eksaktās specialitātes;
3) medicīnas specialitātes;
4) pašvaldībai nepieciešamās specialitātes.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2018./2019. akad. g. – Helēna Skuja un Anna Krūmiņa.
2017./2018. akad. g. – Katrīna Silva Mierkalne un Aija Krūze.
2016./2017. akad. g. – Jānis Rozenštams.
2015./2016. akad. g. – Toms Lācis.
2014./2015. akad. g. – Andrejs Andris Jencis un Klaudija Gadišķe.


Pieteikšanās 2019./2020. akad. gadā norisinās no 3. līdz 30. septembrim.Pretendents
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!


Kontaktinformācija
Jāpievieno Eiropas standartiem atbilstošs: Europass)
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB

Motivācija
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Divas rekomendācijas vēstules gaidīsim no pašiem docētājiem uz fonds@fonds.lv


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi fonds@fonds.lv.