Engures novada pašvaldības stipendija

Kopš 2014. gada Engures novada pašvaldība sniedz atbalstu savas novada pašvaldības jauniešiem, kuri uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Engures novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē pašvaldības atbalstāmajās studiju un mācību specialitātēs.


Stipendijas paredzētas: Visu akreditēto Latvijas augstskolu pamatstudiju 1. kursa studentiem, kuri ir deklarējušies Engures novadā vismaz vienu gadu. 

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apjoms: 1 600 EUR/ akad. gadā jeb 160 EUR/mēn. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs) katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma.

Komisijas sastāvs: Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, Engures novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Kalnozols, Engures novada domes izpilddirektors Imants Valers, Engures novada sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste Ilze Steriņa un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Stipendijas pamatuzdevumi:

  • veicināt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Engures novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Engures novada pašvaldību, tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem.
  • Palielināt prestižas un konkurētspējīgas augstākās izglītības iegūšanas iespējas.
  • Palielināt Engures novada jauniešu motivāciju mācīties un sasniegt augstus mācību rezultātus vidusskolā un vēlāk arī augstākajā mācību iestādē.
  • Veicināt lokālpatriotismu un izglītotās jaunatnes daļas atgriešanos Engures novadā pēc augstākās izglītības iegūšanas.

Prasības stipendijas pretendentiem. Pretendēt drīkst personas, kuras:

1. Ieguvušas vispārējo vai vidējo izglītību, uzsākušas mācības vidējās speciālās mācību iestādēs vai augstskolā 2019./2020. akad. gadā un nav vecākas par 24 gadiem,
2. Uzrādījušas labas un teicamas sekmes mācībās (vidējā atzīme 7,5 un augstāk, centralizēto eksāmenu vērtējums – A vai B līmenis); centralizēto eksāmenu vērtējums – A vai B līmenis). Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot arī 12. klases sekmju izrakstu (liecību).
3. Mācās vidējā speciālā mācību iestādē vai studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā,
4. Ir deklarējušies Engures novadā ne mazāk kā vienu gadu.
5. Spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai.
6. Uzrakstīta brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”
7. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu.


Pašvaldības atbalstāmās studijas specialitātes Engures pašvaldības stipendijai prioritāte:
1) inženiertehniskās specialitātes;
2) eksaktās specialitātes;
3) medicīnas specialitātes;
4) pašvaldībai nepieciešamās specialitātes.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Lasīt nolikumu >>


Stipendiāti

2019./2020. akad. g. – Nikola Ošniece

2018./2019. akad. g. – Helēna Skuja un Anna Krūmiņa.
2017./2018. akad. g. – Katrīna Silva Mierkalne un Aija Krūze.
2016./2017. akad. g. – Jānis Rozenštams.
2015./2016. akad. g. – Toms Lācis.
2014./2015. akad. g. – Andrejs Andris Jencis un Klaudija Gadišķe.


Pieteikšanās stipendijai 2020./2021. akad. gadā noris līdz 16. augusta plkst. 23.59.
Pretendents / Applicant
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!
Please, carefully review the scholarship regulations to see whether the chosen scholarship is awarded to students of your faculty, study programme, level of studies and study year!


Kontaktinformācija / Contact information
Jāpievieno Europass standartiem atbilstoša forma / Please, attach the CV in Europass format: Europass>>
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB. / The total size of all files attached to the application form may not exceed 14 MB.

Motivācija / Motivation
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Substantiation of the need for a scholarship. Please include scientific research works, publications, reports presented, participation in seminars and conferences, special achievements, social activities, works in competitions, restricted financial position. Applicants for scholarships in social, exact sciences or humanities are asked to indicate their study (research) motivation. Additional conditions are indicated in scholarship descriptions, regulations.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB. / The total size of all files attached to the application form may not exceed 14 MB.
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Other documents at the discretion of the applicant, which confirm the applicant's experience in permanent work, his/her intellectual potential, ability to create new innovative ideas, documents that could help to evaluate the application.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB. / The total size of all files attached to the application form may not exceed 14 MB.
1. kursa studentiem divas rekomendācijas vēstules – no skolotājiem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c. jāsūta no saviem e-pastiem jāsūta uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv.
In case of the first year students, two letters of recommendation – issued by teachers, extracurricular teachers, etc. should be sent to the email address fonds@fonds.lv.


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS / AFFIRMATION BY APPLICANT
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi / After sending the data, make sure that a message appears stating that the application has been received. If you do not receive a confirmation message, make sure the total size of the attached files does not exceed 14 MB and try submitting the form again. In case of questions, contact us by email fonds@fonds.lv.