Engures novada pašvaldības stipendija

Kopš 2014. gada Engures novada pašvaldība sniedz atbalstu savas novada pašvaldības jauniešiem, kuri uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Engures novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā vai vidējā speciālajā mācību iestādē pašvaldības atbalstāmajās studiju un mācību specialitātēs.


Stipendijas paredzētas: Visu akreditēto Latvijas augstskolu pamatstudiju 1. kursa studentiem, kuri ir deklarējušies Engures novadā vismaz vienu gadu. 

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apjoms: 1 600 EUR/ akad. gadā jeb 160 EUR/mēn. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs) katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma.

Komisijas sastāvs: Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa (komisijas priekšsēdētājs), Engures novada domes izpilddirektors Imants Valers, mecenāta pārstāve Anna Ramoliņa un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Stipendijas pamatuzdevumi:

  • veicināt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Engures novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Engures novada pašvaldību, tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem.
  • Palielināt prestižas un konkurētspējīgas augstākās izglītības iegūšanas iespējas.
  • Palielināt Engures novada jauniešu motivāciju mācīties un sasniegt augstus mācību rezultātus vidusskolā un vēlāk arī augstākajā mācību iestādē.
  • Veicināt lokālpatriotismu un izglītotās jaunatnes daļas atgriešanos Engures novadā pēc augstākās izglītības iegūšanas.

Prasības stipendijas pretendentiem. Pretendēt drīkst personas, kuras:

1. Ieguvušas vispārējo vai vidējo izglītību, uzsākušas mācības vidējās speciālās mācību iestādēs vai augstskolā 2020./2021. akad. gadā un nav vecākas par 24 gadiem,
2. Uzrādījušas labas un teicamas sekmes mācībās (vidējā atzīme 7,5 un augstāk, centralizēto eksāmenu vērtējums – A vai B līmenis); centralizēto eksāmenu vērtējums – A vai B līmenis). Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot arī 12. klases sekmju izrakstu (liecību).
3. Mācās vidējā speciālā mācību iestādē vai studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā,
4. Ir deklarējušies Engures novadā ne mazāk kā vienu gadu.
5. Spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai.
6. Uzrakstīta brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”
7. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu.


Pašvaldības atbalstāmās studijas specialitātes Engures pašvaldības stipendijai prioritāte:
1) inženiertehniskās specialitātes;
2) eksaktās specialitātes;
3) medicīnas specialitātes;
4) pašvaldībai nepieciešamās specialitātes.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Lasīt nolikumu >>


Stipendiāti

2020./2021. akad. g. - Agnese Pridāne un Kristaps Eniņš.

2019./2020. akad. g. – Nikola Ošniece

2018./2019. akad. g. – Helēna Skuja un Anna Krūmiņa.
2017./2018. akad. g. – Katrīna Silva Mierkalne un Aija Krūze.
2016./2017. akad. g. – Jānis Rozenštams.
2015./2016. akad. g. – Toms Lācis.
2014./2015. akad. g. – Andrejs Andris Jencis un Klaudija Gadišķe.


Pieteikšanās stipendijai 2020./2021. akad. gadā noris līdz 16. augusta plkst. 23.59.