Salaspils novada pašvaldības stipendija

No 2013. gada Salaspils novada pašvaldība piedāvā stipendijas Salaspils novada pašvaldības jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Salaspils novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Salaspils novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Salaspils novada iedzīvotāju vidū.


Stipendija paredzēta: viena stipendija – Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) un otra stipendija – Salaspils 1. vai 2. vidusskolu absolventam – topošajam absolventam, kurš studēs jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2019./2020. akad. g., sākot ar septembri. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. 

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apjoms: 1 500 EUR/akad. gadā jeb1 50 EUR/mēn. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs) katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma.

Stipendijas komisija: Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Salaspils novada pašvaldības Administrācijas Izglītības un kultūras daļas vadītāja Inga Elksne un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot 12. klases sekmju izrakstu (liecību) un brīvo eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2018./2019. akad. g. – Līva Ozoliņa un Ēriks Solovjovs.

2017./2018. akad. g. – Toms Čudars, Laura Ramza un Santa Krēsliņa.

2016./2017. akad. g. – Antra Gaile, Ieva Šņepste.