Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” Izcilības stipendija

Pētera Avena labdarības fonds “Paaudze” 2008. gadā izveidoja Izcilības stipendiju Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) studentiem, lai veicinātu studentu tiekšanos uz izcilību sekmēs un studijās.


Stipendija paredzēta: LU BVEF pamatstudiju studentiem, sākot ar 2. kursu, un maģistra studiju programmas 1. kursa studentiem. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu vai saņemt citas mecenātu stipendijas.

Stipendiju skaits: 3 (2 stipendijas pamatstudiju studentiem, 1 – maģistrantūras).

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā bakalaura studiju programmā studējošajiem, 2 000 EUR/ akad. gadā maģistra studiju programmā studējošiem.

Pretendenti, kuri tiek uzaicināti piedalīties 2. kārtā, sagatavo eseju par tēmu „Izcilība manā dzīvē un tās nozīme mūsdienu sabiedrībā”, un iesniedz to elektroniski, sūtot uz fonds@fonds.lv iepriekš norādītajā termiņā. Esejas apjoms – līdz 6 000 rakstu zīmēm, ieskaitot atstarpes.

Pēc eseju izvērtēšanas LU fonda vai LU BVEF pārstāvji individuāli uzaicina pretendentus piedalīties klātienes intervijās, kuru rezultātā tiek pieņemts lēmums par stipendijas piešķiršanu. 

Stipendijas komisija: Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” pārstāve Polina Tamuža (komisijas priekšsēdētāja), Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” izpilddirektors Igors Bass, LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2019./2020. akad. g. – Vairis Stramkalis, Lauma Lubāne un Aleksejs Srebnijs.

2018./2019. akad. g. – Liene Kaibe, Laura Janovska un Undīne Svelpe.

2017./2018. akad. g. – Undīne Svelpe, Alisa Uzariņa un Kristīne Casno.

2016./2017. akad. g. – Renāta Petrova, Ilze Rūtiņa un Diāna Anna Kreicberga.


2020./2021. akad. gadā pieteikšanās stipendijai noris no 7. līdz 30. septembrim.Pretendents / Applicant
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!
Please, carefully review the scholarship regulations to see whether the chosen scholarship is awarded to students of your faculty, study programme, level of studies and study year!


Kontaktinformācija / Contact information
Jāpievieno Europass standartiem atbilstoša forma / Please, attach the CV in Europass format: Europass>>
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB. / The total size of all files attached to the application form may not exceed 14 MB.

Motivācija / Motivation
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Substantiation of the need for a scholarship. Please include scientific research works, publications, reports presented, participation in seminars and conferences, special achievements, social activities, works in competitions, restricted financial position. Applicants for scholarships in social, exact sciences or humanities are asked to indicate their study (research) motivation. Additional conditions are indicated in scholarship descriptions, regulations.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB. / The total size of all files attached to the application form may not exceed 14 MB.
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Other documents at the discretion of the applicant, which confirm the applicant's experience in permanent work, his/her intellectual potential, ability to create new innovative ideas, documents that could help to evaluate the application.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB. / The total size of all files attached to the application form may not exceed 14 MB.
Jāiesūta divas rekomendācijas vēstules – mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem, akadēmiskajam personālam u.c. rekomendācijas sniedzējiem ieteikumi jāsūta no saviem e-pastiem uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv.
Two letters of recommendation – issued by teachers, etc. should be sent to the email address fonds@fonds.lv.


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS / AFFIRMATION BY APPLICANT
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi / After sending the data, make sure that a message appears stating that the application has been received. If you do not receive a confirmation message, make sure the total size of the attached files does not exceed 14 MB and try submitting the form again. In case of questions, contact us by email fonds@fonds.lv.