Birthday to noble patron Kristaps Morbergs (1844-1928).