Līga Mangule

Studē: LU, Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiķis-statistiķis.
Hobiji: Koris, klavierspēle, fotografēšana, filozofiskas filmas, sasniegumi zinātnē.
Raksturo: Apzinīga, centīga, daudzpusīga, ar plašu interešu loku, labsirdīga un izpalīdzīga.
Moto: Nav nozīmes, vai patiesība ir tālu, tuvu, tepat, augšā, apakšā vai priekšā. Novietojums nekad neizmainīs virzienu, kurā skatāmies.

Līga Mangule absolvējusi Valmieras Valsts ģimnāziju, izcīnījusi M.M.Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju 2011./2012.ak. gadam un kļuvusi par LU studenti. Par sevi stāsta:

„Par M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju uzzināju no iepriekšējo gadu stipendiātiem un klases audzinātājas Guntas Lāces, kura mudināja pieteikties. Biju patīkami pārsteigta, uzzinot, ka esmu saņēmusi stipendiju, jo uz to kandidēja daudzi topošie studenti. Stipendija ir ļoti liels atbalsts man un manai ģimenei, tā motivē atbildīgi turpināt mācības LU. Studijām motivē arī doma, ka ir svarīgi ne tikai zināt, bet arī zināšanas pielietot dzīvē.

Izvēlējos studēt LU, jo tā ir viena no labākajām un prestižākajām augstskolām Latvijā, kā arī, ja nemaldos, LU ir vienīgā augstskola, kas piedāvā tieši studiju programmu „Matemātiķis-statistiķis”. Pirms studijām apmeklēju LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu, tādējādi jau iepriekš biju saistīta ar LU. Jau kopš mazotnes man ir padevusies matemātika, tādēļ nolēmu studēt ar matemātiku saistītā jomā.

Uzsākot studijas, ir neierasti dzirdēt tādus jaunus jēdzienus kā „kursabiedri”, „pasniedzējs”, „lekcijas”, „sesija”, kas aizstāj tradicionālos – „klasesbiedri”, „skolotājs” u.c. Pēc pirmās studiju nedēļas iespaids par studiju vidi un pasniedzējiem ir pozitīvs. Priecē, ka pasniedzēji atļaujas izstāstīt kādu joku vai atgadījumu no pieredzes, esmu sajūsmā arī par iespēju dziedāt FMF jauktajā korī „Aura”.

Tomēr šobrīd jūtu, ka mācību procesā ir jāiegulda ļoti liels darbs, kā arī daudz laika, lai sasniegtu mērķi – iegūtu vidējo atzīmi vismaz 7,5 balles pēc rudens sesijas.

Sajūtas, saņemot stipendiju, ir neaprakstāmas. No vienas puses,  ir gandarījuma sajūta par paveikto un arī tāda kā atvieglojuma sajūta, jo nav jāuztraucas par iztiku, taču no otras puses, stipendija uzliek arī atbildības sajūtu pret LU un LU Fondu. Saku lielu paldies LU Fondam un visiem, kas mani atbalstīja!”

2015. gadā Līga aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Empīriskā ticamības funkcija lineārai regresijai" un ieguvusi bakalaura profesionālo kvalifikāciju.