Pētnieku grupas izveide detalizētu Zemes magnētiskā lauka pētījumu veikšanai

Projekta mērķis ir izveidot pētnieku grupu, kuras pamatā ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieki, kas, izmantojot iegādāto augstvērtīgo aparatūru, var veikt augstas precizitātes zemes magnētiskā lauka anomāliju kartēšanu un to ģeoloģisko interpretāciju  

Projekta laikā uzsāktā magnētisko un gravitācijas anomāliju kartēšana, būtiski palielinās izpratni par Latvijas teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, kas ir valstiski svarīgi gan veicot teritoriālo plānošanu, gan izstrādājot ilgtermiņa derīgo izrakteņu ieguves stratēģiju. Īstenojot projektu, palielināsies Latvijas Universitātes pētnieku kompetence un konkurētspēja starptautiskā līmenī, atvieglojot arī ārvalstu finansējuma piesaisti un iesaistīšanos starptautiskajos zinātniskajos sadarbības projektos.

 

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 45 000 eiro apmērā.


Inovatīvu metožu attīstīšana un ieviešana klīniskajā praksē ļaundabīgo audzēju diagnostikai un terapijai, izmantojot Latvijā ražotus molekulāri mērķētus radionuklīdus

Pētījuma ietvaros palīdzēs Latvijas valstij nodrošināt vienu no tās pamatfunkcijām un pienākumiem – iedzīvotāju veselības nodrošināšanu un dzīvildzes palielināšanu, ieviešot klīniskajā praksē inovatīvas vēža ārstēšanas metodes. Mecenāts ir atbalstījis projektu 80 000 EUR apmērā, papildus projekta īstenotāju jau iegūtajam līdzfinansējumam 171 500 EUR apmērā. Projekta izstrādes laikā ir paredzama radiācijas zinātņu nozares un Onkoloģijas nozares attīstība Latvijā.

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums.


Integrētas eksperimentālās un datormodelēšanas pētīšanas metodikas pilnveide farmaceitiski aktīvo cietvielu fāžu īpašību un daudzveidības paredzēšanai

Projekta ietvaros identificēs vispārīgas likumības organisku vielu molekulārās struktūras saistībai ar kristālisko struktūru un veidos kristālisko formu daudzveidību, kas derīgas plašam farmaceitiski aktīvo vielu (FAV) klāstam, veicot izvēlētu FAV modeļvielu cieto fāžu veidošanās pētījumu, izmantojot eksperimentāli novēroto fāžu veidošanos un datormodelēšanas iespējas. Papildus aptuveni 20 000 EUR līdzfinansējumam konkursa ietvaros ir piešķirts 80 000 EUR finansējums. Plānots, ka iegūtie rezultāti būs praktiski noderīgi un izmantojami jaunu zāļu vielu izstrādei.

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums.


Pirmā bezvadu tīkla izveide Latvijas Universitātē, kas specializēts zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma sensoriem

LU pētnieki, studenti un sabiedrība tiks nodrošināta ar zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma bezvadu tīklu LoRaWAN. Ieviešot šo sistēmu, LU iegūs atpazīstamību kā pirmā atvērtā LoRaWAN tīkla ieviesēja Latvijā un kā progresīva, jaunākās paaudzes tehnoloģijās balstīta universitāte.

 

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 5 700 eiro apmērā.


Radiācijas tehnoloģiju pielietojums Latvijas kokmateriāliem mūzikas instrumentu rezonatoru vajadzībām

Tiks izstrādātas rekomendācijas radiācijas tehnoloģiju pielietojumam mūzikas instrumentu materiālu ražošanā no Latvijā augošām eglēm un kļavām. Projekta mērķis ir izveidot ekspresmetodi mūzikas instrumentu kokmateriālu izvēlei un  paplašināt LU lineārā elektronu paātrinātāja (ELU-4) pielietošanas veidus, iesaistīt mazos ražotājus, kas nodrošinātu ELU-4 uzturēšanas izmaksas, paplašinātu iesaistīto pētnieku, uzņēmēju un studentu zinātnisko kapacitāti un iesaistītu jaunus studentus.

 

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 12 000 eiro apmērā.


Fototoksicitātes un pret-UV starojumu aizsargājošo īpašību novērtēšanas aprīkojuma iegāde un testēšanas metodoloģijas izstrāde un ieviešana

Mērķis: Ieviest fototoksicitātes novērtēšanas metodes jaunu kosmētikas produktu, medicīnas ierīču un zāļu vielu izstrādes procesos, metožu apguvi integrējot arī bioloģijas bakalaura un maģistra līmeņa studijās. Projektu īsteno LU Bioloģijas fakultātes pētnieki.

Realizēšana: 2018. gada 1. aprīlis – 2018. gada 31. decembris

 

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 14 500 eiro apmērā.


Baktēriju mikrokompartmenti kā sintētiskie nanoreaktori

Mērķis: Dabā esošo mikrokompartmenta detalizēta izpēte, lai radītu organisku savienojumu sintēzes nanoreaktoru.

Projekta ietvaros sabiedrība iegūs jaunas zināšanas par potenciāli plaši izmantojamu bioķīmisku platformu dažādu vielu sintēzei no atjaunojamiem dabas resursiem. Ķīmiskās rūpniecības priekštečvielu (building block), kā arī farmācijā izmantojamu savienojumu biotehnoloģiska ražošana ir strauji augoša nozare. Tai ir plašas nākotnes perspektīvas, jo kā izejvielas tiek izmantoti atjaunojamie resursi. Procesa efektivitāte ir tieši saistīta ar bioloģiskā aģenta (parasti mikroorganisma) spēju efektīvi konvertēt izejvielas (substrātus) par vēlamo savienojumu (produktu). Paralēli produkta sintēzei mikroorganismu šūnās noris simtiem citu, no ražošanas viedokļa, mazāk nozīmīgu un pat nevēlamu reakciju. “Paralēlās reakcijas” nodrošina mikroorganisma vairošanos un izturību pret mainīgajiem ārējās vides apstākļiem, kā, piemēram: substrātos sastopamo toksīnu neitralizēšanu, izturību pret vielmaiņas galaproduktu uzkrāšanos lielās koncentrācijās. Minētie apstākļi un organisma atbildes reakcijas samazina nepieciešamā produkta iznākumu. Stabilas bioķīmiskās sistēmas, kas realizētu tikai produkta ieguvei nepieciešamās reakcijas būtu “ideāls biokatalizators”. Zināms, ka atsevišķi izolēti enzīmi var būt ievērojami izturīgāki pret vides toksīniem nekā šūna kopumā, tāpat zināms, ka, enzīmus iepakojot funkcionālās vienībās “mikrokompartmentos”, tie kļūst stabilāki nekā brīvi, neiepakoti enzīmi, kā arī produkta sintēzes ātrums ir lielāks nekā tad, ja kā katalizatorus izmanto mikoorganismu šūnās. Kā projekta galveno rezultātu Latvijas Univeristāte iegūs jaunas sadarbības un kompetences zinātniski aktuālā tēmā. Projekta mērķa sasniegšanai sadarbosies speciālisti no BMC un LU MBI. Projekta rezultātā LU iegūtu kompetences strauji augošā, fundamentālā zinātniski un no pielietojuma viedokļa daudzsološā tēmā. Tiks veicināta sadarbība starp speciālistiem no dažādiem bioloģijas novirzieniem – sistēmbioloģiju, bioķīmiju, biotehnoloģiju un struktūrbioloģiju. Studentiem, kuri vēlētos izstrādāt savus diplomdarbus, tā būs iespēja iesaistīties augsta līmeņa pētījumā un gūt padziļinātas zināšanas tēmā, kas visā pasaulē “vēl tikai uzņem apgriezienus”.

Realizēšana: no 2018. 04. – 2019. 09. (18 mēneši)

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 19 093 eiro apmērā.


Rezistences rašanās audzēju terapijas rezultātā

Mērķis: Izsekot audzēja rezistento mikrošūnu veidošanās procesam laikā un noraksturot tās.

Pirmo reizi, izmantojot dzīvu šūnu konfokālās mikroskopijas iespējas un GFP, būs iespēja parādīt mikrošūnu veidošanās procesu un padziļināti noraksturot mikrošūnas (kurā makrošūnas cikla fāzē tās rodas, kādus marķierus mikrošūnas ekspresē un kad to spēja endocitotēt ir visaugstākā). Tomēr mikrošūnu veidošanās process un mikrošūnu raksturojums nav veikts. Tādēļ būtu svarīgi noteikt un izpētīt rezistento vēža šūnu populāciju terapijas ietekmē. Būtu svarīgi vairākām šūnu līnijām izsekot šūnu attīstības procesam pēc pielietotā stresa, izdalīt un pavairot terapijas rezistentās šūnas, jo iepriekšējos pētījumos ir novērota mikrošūnu endocitotiskā aktivitāte, kas liecina par šūnas spēju pārvarēt pielietoto terapiju. Šī pētījuma rezultātā, izmantojot konfokālo mikroskopiju, plūsmas citometriju tiktu parādītas terapiju rezistentās vēža šūnas, pret kurām būtu jāmeklē marķieri, kas ļautu tās identificēt organisma sistēmā (pelē, cilvēkā - audzējā, asinīs). 

Realizēšana: 01.04.2018. – 31.03.2020.

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 47 000 eiro apmērā.


Kardiovaskulārās mirstības mazināšana pacientiem ar perifēro artēriju okluzīvu slimību perioperatīvajā periodā

Mērķis: mazināt kardiovaskulāro mirstību pacientiem ar perifēro artēriju okluzīvu slimību (PAOS) perioperatīvajā periodā

Pēc pozitīva pētījuma beigām, tas kalpos par pilotprojektu plašākam pētījumam un iespējamām izmaiņām vadlīnijās par pacientu izmeklēšanu un kardiovaskulāro ārstēšanu pirms asinsvadu operācijām. Šī pētījuma rezutāts ir ne tikai ar lokālu Latvijas ietekmi, bet gan ar pasaules inovativitāti. Projektu īsteno LU Medicīnas fakultātes pētnieki.

 

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 80 000 eiro apmērā.


Vai ar antidiabētisko līdzekli metformīnu var apstādināt Alcheimera slimību pirms tā sākusies?

Projekta mērķis: izpētīt, vai un kā antidiabētiskais preparāts metformīns uzlabo neironālos procesus smadzeņu specifiskā 3. tipa diabēta jeb sporādiskas Alcheimera slimības modeļa dzīvniekos.

Projekta realizēšanas periods: 2018. gada 1. aprīlis – 2020. gada 1. aprīlis

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 21 000 eiro apmērā.


Latvijas Universitātes un Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes Slimnīcas starpdisciplināras sadarbības platformas izveide multimodālas tehnoloģijas izstrādei agrīnai sepses diagnostikai

Projekta mērķis ir izveidot starpdisciplināru sepses izpētes platformu, uz kuras bāzes izstrādāt multiparametrisku sepses agrīnas diagnostikas tehnoloģisko un vadlīniju konceptu:

• pilnveidot pētniecisko infrastruktūru sepses diagnostikas izstrādei, apvienot projekta dalībnieku starpdisciplināro pētniecisko potenciālu un iestrādnes;

• izstrādāt multiparametriskas, neinvazīvas un pieejamas optiskas tehnoloģijas un tās pielietojuma vadlīniju konceptu agrīnai sepses diagnostikai, demonstrējot pacienta mikrovaskulārās traucējumu pakāpes vizuālu un kvantitatīvu novērtējumu;

• uzkrājot sepses pacientu klīniskos datus, noteikt sepsei specifisku simptomu klātieni, pakāpi un dinamiku.

 

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 128 848 eiro apmērā.

Paredzētais projekta noslēgums: 2018. gada oktobris.


Pētījums par okeri dabā un sarkanās krāsas simbolismu senkultūrās

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktoranta Aigara Kokina pētījums „Okers dabā un tā izmantošana akmens laikmeta kultūrās”aptver Latvijā aizmirstu dabas resursu – okeri. Rezultātā pētnieks vēlas izpētīt un atsākt minerālu krāsas ražošanu Latvijā. “Šīs augstvērtīgās krāsas līdz pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem ražoja Staicelē (Ziemeļvidzemē), bet līdz ar sintētisko krāsu ienākšanu tirgū ražošana apsīka,” stāsta pētnieks. Viņš ir pārliecināts, ka dabīga un augstvērtīga Latvijas pigmentu eļļas krāsa būs pieprasīta profesionālu mākslinieku un restauratoru darbā, spēcinot Latvijas tēlu pasaulē.

Pētījums „Okers dabā un izmantošana akmens laikmeta kultūrās” var tapt par papildinošu izziņu bāzi aizvēstures studijās, t.sk. arheoloģijā, vēstures studijās un filozofiskās projekcijās uz cilvēka kā sugas veidošanos un izaugsmi.

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 41 600 eiro apmērā.


Staigā vesels

Projekta ietvaros tiks veicināta 2.tipa cukura diabēta pacientu veselības un dzīves kvalitātes uzlabošana ar intervāla metodes fizisko aktivitāšu programmu monitoringu un vadību ar mobilas ierīces palīdzību. 

Uzlabojot veselības stāvokli, mazināsies atkarību no medikamentiem un dotu pozitīvu ekonomisko efekts, nodrošinot pacientiem individuālu ārstēšanas procesu. Pēc projekta izpildes šiem cilvēkiem būtu pieejams inovatīvs, komplekss risinājums savas veselības uzlabošanā.

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 78 000 eiro apmērā. Projektu paredzēts noslēgt 2018. gada septembrī.


Laika intervālu mērītāju RTS2006 modernizācija

Projekta izstrāde nodrošinās Latvijas Universitātes Astronomijas institūta Ģeodinamiskās stacijas turpmāko attīstību un sekmīgu darbību ILRS tīklā, turpināsies sadarbība starp LU un Elektronikas un Datorzinātņu institūtu ļoti augstas precizitātes laika intervālu aparatūras testēšanā un izstrādē. LU būs piedalījusies augsto tehnoloģiju instrumentu izstrādē nozarē, kurā Latvija ir starp vadošajām valstīm pasaulē.

Realizēšana: 2017. gada marts – 2018. gada decembris.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 27 250 EUR apmērā.


Aptamēru biosensora izstrāde minimāli invazīvai gaišo šūnu nieru karcinomas diagnostikai

Projekta ietvaros LU Medicīnas fakultātes pētnieki plāno raksturot atlasītos aptamērus un iekļaut tos biosensora prototipā, kurš ļautu noteikt cirkulējošo audzēja šūnu klātesamību asins vai urīna paraugos, nodrošinot minimāli invazīvu analīzes metodi nieru karcinomas attīstības stāvokļa raksturošanai.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 37 580 EUR apmērā.


Ekselences balva

2018. gadā jau septīto gadu Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs ar partneriem rīkoja konkursu pedagogiem "Ekselences balva". Ik gadu konkursā piedalās izcilākie un progresīvākie bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotāji no visas valsts. Uzvarētāji saņem vienreizēju stipendiju 1 400 EUR vērtībā.

 

Uzzini par laureātiem >>>

 

Pasākumu atbalstīja "Accenture" Latvijas filiāle 2 000 eiro apmērā un SIA "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu aosciācija" 100 EUR apjomā.


Eksakto zinātņu diena 2018

Eksakto zinātņu diena ir vidusskolēniem domāts izglītojošs pasākums, kura laikā ir iespēja apmeklēt piecas Latvijas Universitātes fakultātes un pildīt dažādus uzdevumus, ar ko ikdienā saskaras studenti.

2018. gadā pasākumu atbalsta "Accenture" Latvijas filiāle 500 EUR apmērā.


Redzes ergonomikas pētījumu vides attīstība

Projekta ietvaros Latvijas Universitātei:

• Optometrijas studijām ir iespēja attīstīt jaunu jomu, līdz ar to padarot optometristu izglītību kvalitatīvāku, konkurētspējīgāku Baltijas un Eiropas izglītības telpā.

• Tiek izveidots unikāls Redzes ergonomikas kabinets Baltijā pētījumiem, apmācībai un redzes pārbaudēm.

• No citiem projektiem tiek piesaistīts papildus finansējums zinātnei, tiek veidota sadarbība ar privātiem uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešamība pēc zināšanām, pētniecībā iegūtajiem rezultātiem, kas apstiprina ierīces, pakalpojuma priekšrocības vai rekomendācijas jaunu produkta attīstībai vai esošā produkta pilnveidošanai.

• Tiek publicēti pētījumu rezultāti augstas raudzes starptautiskos žurnālos un tiek celts un spodrināts LU tēls kā zinātnes universitātes tēls.

Savukārt sabiedrība:

• Iegūst kvalitatīvus redzes aprūpes pakalpojumus, jaunas diagnostikas metodes, kas palīdzēs nākotnē meklējot risinājumus cilvēku redzes traucējumiem un diskomfortam, kas rodas no darba specifikas.

• Iegūst informāciju no neatkarīgiem ekspertiem par redzei drošām sadzīves un darba vides ierīcēm.

Kopējās izmaksas: 56 805 eiro

Projekta vadītājs: asoc.prof. Gunta Krūmiņa, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa

Atbalsts

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".


Prātnieku laboratorija

Projekta ietvaros Latvijas Universitātē tiks izveidota unikāla starpnozaru interešu izglītības programma pamatskolas skolēniem (4.-7.klase) Skolēniem būs iespēja apgūt kompleksu, pēctecīgu mācību programmu, izmantojot mācību telpās ieviesto tehnisko, tehnoloģisko un materiālo nodrošinājumu – atbilstošu vecumposmam, kas, savukārt, veicinās skolēnu izaugsmi eksaktajos priekšmetos, piesaistot skolēnus LU. Tiks izveidota skolotāju studiju programmas dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem inovatīva prakses sistēma un nodrošinājums. Savukārt LU studenti, kuriem tiktu sniegta iespēja mācīties LU SIIC ekspertu vadībā un skolotāji, jaunizveidotajā mācību vidē, apgūs jaunā mācību nodrošinājuma efektīvu izmantošanu, lai iegūtās zināšanas, prasmes, spēju reflektēt par savu darbu varētu izmantot izglītībā kopumā. LU nodrošina iespēju sadarboties dažādiem nozaru pārstāvjiem (studenti, skolotāji, eksperti) veidojot un realizējot kompleksu, pēctecīgu mācību programmu.

Kopējās izmaksas: 56 805 eiro

Projekta vadītājs: Ilze France, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Atbalsts

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".


Pētījums "Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā. No kurienes esam nākuši?"

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece, ģeoloģijas zinātņu doktore Līga Zariņa savā starpdisciplinārajā pētījumā pievēršas senākajiem iedzīvotājiem Latvijas teritorijā, izmantojot pētījumu metodes un pieejas no dažādām zinātņu jomām. Viņa analizēs aizvēstures akmens artefaktus un noteiks pazīmes, pēc kurām rekonstruēt sabiedrību, kas eksistēja tolaik. Pati Līga cer, ka pētījums būs piemērs studentiem un citiem pētniekiem, kas veicinās LU fakultāšu sadarbību.

Pētījumam un pētījuma rezultātu manuskripta izdošanai 2017. gadā kopumā piešķirti 12 300 EU, ko ziedoja SIA Mikrotīkls


LU Cietvielu fizikas institūta doktorantu lietišķie pētījumi

Kopumā 108 000 EUR trīs gadu garumā saņems četri spēcīgi LU Cietvielu fizikas institūta pētnieki – LU Fizikas un matemātikas fakultātes doktoranti Andrejs Česnokovs, Guna Krieķe, Meldra Ķemere un JūlijaPerveņecka. Praktiskās ievirzes pētījumos plāno analizēt un izstrādāt inovatīvus materiālus un tehnoloģijas, ko nākotnē pielietot medicīnā, enerģētikā un vides aizsardzībā.

https://youtu.be/Q2JNx4dtjOA

Savā pirmajā video sižetā pētnieki uzskatāmi demonstrē vienu no luminiscences veidiem - hemiluminiscenci, iepazīstinot skatītājus ar tās rašanās mehānismiem un iemesliem visiem labi pazīstamajos "spīdošajos kociņos" - diskotēku aprocēs jeb, zinātniski izsakoties, luminiscējošos kociņos.

UZMANĪBU! UZSTĀJĪGI NEREKOMENDĒJAM VIDEO REDZĒTO ATKĀRTOT MĀJAS APSTĀKĻOS, JO TAS IR BĪSTAMI!

https://youtu.be/PEAcjyEgtcA

 

Lasīt rakstu par pētījumiem žurnālā "Ilustrētā Zinātne" >>


Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana

Projekta ietvaros tiks veikta:

a) topoloģiska modeļa izstrāde, kurā strukturālā līdzība tiek reprezentēta ar telpiskām attiecībām,

b) eksperimentāla testēšana, kurā tiek analizēts reakciju laiks un kļūdu īpatsvars topoloģiski un verbāli reprezentētai informācijai ar vienu saturu. Pētījuma rezultātā tiktu izpētītas saskarne (lietojamas, izglītībā, medicīnā u.c.) ar vizuāli telpisku (topoloģisku) informācijas reprezentāciju.

 

Uzzini vairāk par projektu >>

Realizēšana: 2017. gada maijs - 2018. gada maijs.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 13 000 EUR apmērā.


R-antarktikas ledāju dinamika kā apkārtējās vides un klimata ilgtermiņa izmaiņu

Veiksmīgi īstenojot projektu, palielināsies Latvijas Universitātes jauno pētnieku kompetence un konkurētspēja starptautiskā līmenī, atvieglojot arī ārvalstu finansējuma piesaisti un iesaistīšanos starptautiskajos zinātniskajos sadarbības projektos. Iegūtie rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu zinātnes attīstībā Latvijā kopumā – tiks attīstīts Latvijā jauns un pasaulē aktuāls pētniecības virziens (polārie pētījumi). Tādējādi tiks veicināta Latvijas un Latvijas zinātnieku atpazīstamība pasaulē.

Balstoties uz projekta realizācijas laikā iegūtajiem rezultātiem un pieredzi, tiks modernizēti un pilnveidoti vairāki LU ĢZZF Ģeogrāfijas un Ģeoloģijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu kursi – Radiolokācija ģeoloģiskos pētījumos, Ģeofizika, Struktūrģeoloģija, Glaciālā ģeoloģija, Kvartārģeoloģija, Mūsdienu ģeoloģiskie procesi, Kvartāra paleoģeogrāfija, Ģeodēzija. Studentiem, veiksmīgi apgūstot šos kursus, būs iespēja piedalīties nākotnē organizētajās ekspedīcijās uz polārajiem apgabaliem.

Izmantojot projektā jauniegūtos rezultātus un iepriekšējo ekspedīciju rezultātu apkopojumu, Latvijas Universitātes studentiem tiks izstrādāts jauns brīvās izvēles (C daļas) kurss – „Mūsdienu ledāji un to pētījumu metodes”.

Projekta realizācijas laikā un pēc tam Latvijas Universitāte tiks popularizēta kā starptautiski nozīmīgu polāro pētījumu centrs. Ar projekta rezultātiem tiks iepazīstināti Latvijas skolu audzēkņi un skolotāji. Tādējādi vidusskolu absolventi, kā arī ārvalstu studenti saskatīs iespēju iegūt augstas kvalitātes, mūsdienīgu izglītību dabas zinātnēs arī Latvijā.

Ekspedīcija un veiktie pētījumi tiks prezentēti plašākai sabiedrībai, sniedzot populārzinātniskus ziņojumus un intervijas plašsaziņas medijos. Tādējādi Latvijas sabiedrība tiks izglītota par aktuālām problēmām, kuras saistītas ar Antarktikas ledāju kušanu un tās sekām.

 

Realizēšana: 2017. gada aprīlis - 2018. gada aprīlis. Ekspedīcija tiks realizēta 2018. g. februārī un martā. Projekta realizēšana ietver sagatavošanos un ekspedīcijas plānošanu, realizēšanu un pēcekspedīcijas datu analīzi un rezultātu publicēšanu.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 17 000 EUR apmērā.

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", SIA  "Spectre Latvia", veikals " Ceļotājs", Radošo risinājumu aģentūra SIA “Tribe” un SIA "Master Foto". Projekts līdzfinansēts “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai”. Projekta numurs: 1.1.1.2/16/I/001. Pētniecības pieteikuma numurs: 1.1.1.2/I/16/118.


Eksperimentālas laboratorijas kristālu audzēšanas iekārtas izveide

Attīstot un pilnveidojot pētniecības iespējas kristālu audzēšanas iekārtu jomā, tiks celta projektā iesaistīto cilvēkresursu kvalifikācija, veicināta sadarbība dažādu nozaru speciālistu starpā (piesaistot elektronikas inženieri ar pieredzi kristālu audzēšanas iekārtu automatizācijā) un šim pētniecības virzienam piesaistīti jauni pētnieki. Tiks panākts, ka LU pētnieki ir spējīgi veiksmīgāk iesaistīties nākotnes mikroelektronikas pusvadītāju materiālu ražošanas tehnoloģiju izveidē un attīstībā. Šāda situācija ir labvēlīga sabiedrībā aktuālajiem RIS3 tautsaimniecības transformācijas virzieniem: tiktu nodrošināta iespēja veidoties izaugsmei pusvadītāju materiālu ražošanas tehnoloģiju jomā, kas ir pakalpojums ar augstu pievienoto vērtību. Projekts atbilst LU izvirzītajam prioritārajam pētniecības virzienam “Nepārtrauktas vides fizika un tās pielietojumi dabas un tehnoloģisko procesu izzināšanai” un apakšvirzieniem “siltumpārnese un hidrodinamika” kā arī “pusvadītāju materiālu tehnoloģijas”.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 8900 EUR apmērā.

 


Inovācijas optisko šķiedru tehnoloģijās un to pielietojumi dažādās fotonikas, kvantu optikas ierīcēs un kvantu optikas pielietojumi kosmosa tehnoloģijās

Ķīmiķu dienas 2018

Ikgadējās Ķīmiķu dienas ir gada nozīmīgākais LU Ķīmijas fakultātes pasākums, kas norisinās vienu nedēļu, un tajā piedalās ap 400 fakultātes studentu. Nedēļas laikā norit dažādi pasākumi – sporta spēles, orientēšanās sacensības, erudīcijas konkurss, eksperimentu paraugdemonstrējumi, sporta spēles un viss noslēdzas ar balli.

Uzzini vairāk pasākumu >>

Šogad pasākumu atbalstīja SIA "Armgate" ar 675 EUR atbalstu, SIA "AGA" 270 eiro apmērā, SIA "Faneks" 360 eiro apmērā, AS "Olainfarm" 500 eiro apmērā, SIA "PHARMIDEA" 270 EUR apmērā un SIA "Quantum" 270 EUR apmērā.


LU ĶF pirmkursnieku pasākums Lodē

"Lode" ir ikgadējs seminārs, kura laikā jaunajiem Ķīmijas fakultātes studentiem ir iespēja iepazīt vienam otru un uzzināt informāciju no vecāko kursu studentiem, lai vieglāk būtu uzsākt studijas. Pasākuma laikā tiek organizētas dažādas saliedēšanas aktivitātes brīvā dabā gan sportiskas, gan arī radošas.

Pasākumu atbalsta SIA "Biosan", ziedojot 270 EUR.


DF Pirmsaristotelis "Sējiens 2018"

Ikgadējs pasākums topošajiem LU Datorikas fakultātes pirmā kursa studentiem, ko rīko LU Datorikas fakultātes Studentu pašpārvalde.

Vairāk par pasākumu >>

 

Pasākumu atbalsta "Accenture" Latvijas filiāle, ziedojot 5 760 EUR.


Datorikas fakultātes dzimšanas dienas svinības

Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte ir dibināta 2009. gadā, tomēr tās tradīcijas aizsākās ar Datorikas nodaļas izveidošanu Fizikas un matemātikas fakultātē tālajā 1992. gadā, un vēl daudz agrāk, ar pirmā datora uzbūvēšanu Latvijā 1960. gadā. Kopš 2010. gada martā ar pasākumiem visas nedēļas garumā tiek atzīmēta fakultātes dzimšanas diena. Datorikas fakultātes studenti organizē dažādus konkursus, spēļu vakarus un citus izklaides pasākumus, ko apmeklēt iecienījuši ne tikai paši datoriķi, bet arī citu fakultāšu studenti.

2017. gadā atbalsta  SIA "Squalio Cloud Consulting" 1 350 eur apmērā.


"Studenta kurpēs"

Latvijas Universitātes ikgadējais pasākums „Studenta kurpēs” 2018. gadā norisinājās no 9. līdz 13. aprīlim.

Pasākums ir domāts vidusskolēniem. Tā laikā viņiem vienu dienu tiek dota iespēja iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā Latvijas Universitātē. Tā ir iespēja piedalīties  lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar Universitātes studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē.

Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem būs iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, gan pasniedzējiem, gan fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām.

 

Pasākumu atbalstīja AS "Swedbank" ar 1 170 eiro ziedojumu.


LU Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā 2018

Projekts „Latvijas Universitātes Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā” sadarbībā ar kompāniju „Japan Tabacco International” noris jau septīto gadu.

2015. gadā projekta ietvaros seniori piedalījās iepazīšanās un kultūras vizītēs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tāpats seniori skatīja arī vairākas operu un teātru performances, kā arī apguva angļu valodas un datora prasmes, deju kustību terapiju.


Forums KUBS'12

Forums KUBS ir ikgadējs seminārs, kura laikā augstskolu aktīvākie studenti attīsta un pilnveido savas organizatoriskās un radošās spējas, kā arī veido savstarpēju sadarbību un rada jaunus projektus. Foruma mērķis ir veicināt foruma dalībnieku pašizaugsmi un savstarpējo sadarbību, kā arī sniegt dalībniekiem izpratni par savu personību, tās mijiedarbību ar līdzcilvēkiem un dažādiem sociāliem procesiem, kas norisinās sabiedrībā, liekot uzsvaru uz to, ka katrs no viņiem var tos ietekmēt.


LU MF un BVEF Ziemassvētku balle

 

Projekts "Programmējam ar prieku"

Projekta rezultātā tiks uzlaboti kursa DatZ1140 (Datori un programmatūra 1, fizikas bakalaura studiju programma, A kurss) didaktiskie materiāli un mācību līdzekļi.

Jau šobrīd esošie tehniskie materiāli tiek lietoti “IR jauno tehnoloģiju skolas” nodarbībās, didaktiskie materiāli un tehniskie līdzekļi tiks lietoti kā darbnīca Latvijas Programmētāju dienās.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 8 800 EUR apmērā.


Accenture / DF Programmētāju diena

Latvijas Programmētāju diena tiek atzīmēta jau kopš 1986. gada. Pasākums ik gadu pulcē Latvijas augstskolu studentus, mācībspēkus, uzņēmumu pārstāvjus un IT entuziastus. Pasākuma ietvaros norisinās konference, kurā par aktuālām un inovatīvām tēmām runā ganakadēmiskās vides, gan IT industrijas eksperti. Studentiem tiek organizētas praktiskās darbnīcas, kurās iemācīties ko pavisam jaunu. Tāpat pasākuma dalībniekiem ir iespējas diskutēt, veidot kontaktus un iedvesmoties jaunu radošu ideju īstenošanai.

2018. gadā pasākumu atbalsta "Accenture" Latvijas filiāle ar 1 260 EUR apmērā.


LU studentu dalība pasaules programmēšanas sacensību ACM ICPC finālā Pekinā

Šīs ir senākās un prestižākās akadēmiskās programmēšanas sacensības pasaulē, kurās piedalās studenti no visas pasaules. Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes izcilākie studenti ar lepnumu nes savas Alma Mater vārdu pasaulē, piedaloties šajās sacensībās un gūstot augstus rezultātus katru gadu. 2018. gadā fināls norisinājās Pekinā, Ķīnā.

 

Projektu atbalstīja SIA "EasyOne" ar 4 500 eiro ziedojumu, AS "RIX Technologies" 3 600 eiro apmērā, SIA "Visma Enterprise" ar 900 EUR ziedojumu, SIA "Datakom" ar 2 700 eiro ziedojumu un Amerikas latvieši, kas pārstāv organizāciju "Friends of the University of Latvia" - Roberts Blumbergs, Andris Lācis un  Galenieku ģimene.


Starptautiskā konference “Computational Complexity Conference (CCC)”

 
 

DF Studentu radošās darbnīcas attīstība un iekļaušana studiju procesā; Produktu komercializācijas specsemināra izveide

Kapteiņa D.Timermaņa dzīves stāsts

Dāvids Timermanis (1909-1945) bija Latvijas armijas virsnieks, viens no ievērojamākajiem Latvijas nacionālo partizānu komandieriem 1945.gadā, kurš gāja bojā cīņā par brīvu Latviju. Līdz šim viņam ir veltītas tikai divas publikācijas presē.

Pateicoties kapteiņa dēla Eigita Dāvja Timermaņa 7 867,21 EUR atbalstam, divi vēsturnieki - Reinis Ratnieks un Ēriks Jēkabsons - apkopo esošos un arhīva materiālus, lai 2019.gada vidū izdotu grāmatu par kapteini Dāvidu Timermani. Grāmata būs interesanta ikvienam, kam interesē 20. gadsimta I puses Latvijas militārā vēsture un nacionālās pretošanās kustības vēsture.


LU HZF antropoloģijas doktorantūras programmas izveide

Līdz 2020. gadam asoc. prof. Aivitas Putniņas vadībā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē plānots ieviest jaunu doktorantūras studiju programmu antropoloģijā.

Projektu atbalsta "Whenner-Gren Foundation", ziedojot 1 622 eiro.


LU vēstures studiju atbalsts

 

Forumu cikls "Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji"

Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, Latvijas Universitāte kā valsts vadošā augstskola vēlas sniegt ieguldījumu akadēmiski izsvērtas Latvijas nākotnes attīstības redzējuma veidošanai. Augstskola vispusīgi rūpējas par turpmākajiem 10 – 20 – 30 gadiem mūsu valsts izaugsmē.

Šajā nolūkā Latvijas Universitāte no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada novembrim ir paredzējusi rīkot trīs augsta līmeņa ekspertu forumus - “Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji” (ārējie faktori, iekšējie faktori, sintēze).

 

Pasākumu atbalsta SIA "Latvijas Mobilais Telefons" ar 4 410 eiro ziedojumu, AS "SEB banka" ar 2 700 eiro ziedojumu un SIA "Tilde" ar 1 000 eiro ziedojumu.


LU Studentu biznesa inkubators

LU studentu Biznesa inkubators kopš 2102. gada ir nozīmīgs dalībnieks Eiropas augstskolu biznesa inkubatoru vidū, radot iespējas katram studentam kļūt par izcilu uzņēmēju.

2018. gadā projektu atbalsta AS Swedbank ar 1 800 EUR ziedojumu, SIA "MetaPost", SIA "Market Me Good", SIA "K konsultācijas", SIA "Fincorum", SIA "E. Lune un partneri", SIA "CUMANI WEB".


JF studentu dalība Vilema K. Visa starptautiskajā komercarbitrāžas izspēlē

Vilema K. Visa starptautiskā komercarbitrāžas izspēle ir lielākā un prestižākā starptautisko komerctiesību (tirdzniecības tiesību) un šķīrējtiesas procesa izspēle pasaulē, kura katru gadu norisinās Vīnē un tajā piedalās aptuveni 350 komandas no visas pasaules, tajā skaitā visām labākajām pasaules universitātēm. Tās mērķis ir veicināt starptautisko komerctiesību un šķīrējtiesu procesa apguvi tiesību zinātnes studentu vidū, izmantojot iegūtās zināšanas praktisku problēmjautājumu risināšanai, kā arī apmācīt nākotnes tiesību zinātnes līderus alternatīvo strīdu risināšanas jomā. Dalība Izspēlē sniedz studentiem vienreizēju un nenovērtējamu pieredzi un zināšanas, kā arī universitātei – iespēju veicināt savu atpazīstamību un konkurētspēju starptautiskā līmenī. 

LU JF studenti Latvijas Universitāti izspēlē pārstāv jau kopš 2001. gada, tādējādi apliecinot LU konkurētspēju citu pasaulē universitāšu vidū. LU un Rīgas Juridiskā augstskola ir vienīgās augstākās izglītības iestādes, kuru komandas ir piedalījušās Izspēlē un tieši LU līdz šim ir sasniegusi visaugstākos rezultātus. 

 

2018. gadā projektu atbalsta zvērinātu advokātu birojs "Vilgerts" ar 630 eiro ziedojumu.


JF komandas dalība starptautisko mediju tiesību izspēlē "Price Media Law Moot Court

 

LU JF žurnāls "Juridiskā zinātne" Nr. 11

 

RCHV Debašu un publiskās runas klubs

Latvijas Universitātes Rakstu māja un Akadēmiskais laukums

Rakstu mājā plānotas 8 fakultātes ar 11 000 studentiem:

  • Biznesa vadība un ekonomika;
  • Datorika;
  • Humanitārās zinātnes;
  • Pedagoģija, psiholoģija un māksla;
  • Sociālās zinātnes;
  • Teoloģija;
  • Vēsture un filozofija;
  • Tiesību zinātnes.

Kopējā ēkas platība 32 000 m2 septiņos stāvos. Akadēmiskā laukuma platība aptuveni 5000 m2.
Projektēšanas darbi sāksies 2018.gadā. Būvniecība – 2020. gadā.

Akadēmiskais laukums apvienos visas trīs jaunās LU ēkas – Dabas māju, Zinātņu māju un Rakstu māju. Uz akadēmisko laukumu vedīs lielās kāpnes ar aptuveni 50 pakāpieniem, kas būs zinību simbols. Zem laukuma plānots izbūvēt ūdeņraža laboratoriju aptuveni 20 m2 platībā, kura būs apskatāma caur stiklotu sienu laukuma nogāzē.


Temīdas statujas izveide Latvijas Universitātē

Piecu gadu garumā Latvijas Universitātes (LU) vēsturiskajā ēkā, kas ir arī LU Juridiskās fakultātes (JF) mājvieta, bija izvietota sengrieķu taisnības dievietes Temīdas statuja. Laika gaitā tā kļuva par vienu no Latvijas lielākās juristu “kalves” simboliem. 2017. gada vasarā statujas īpašnieks to pārvietoja uz iepriekšējo eksponēšanas vietu Melngalvju namā.

LU Juridiskā fakultāte patiesi cer savu simtgadi 2019. gada nogalē sagaidīt ar Temīdas statuju tās telpās un aicina ar jebkāda apmēra ziedojumu iesaistīties ieceres īstenošanā.


LU Absolventu taka

Šobrīd tiek īstenota Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza atjaunošana, gatavojoties dārza simtgadei 2022. gadā. Sakārtojot un papildinot teritorijas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām, dārzs būs plašai publikai pievilcīga vieta. Tostarp Botāniskajā dārzā tiks ierīkota LU Absolventu taka.

Absolventu taka būs sava veida ceļš, kas vīsies cauri dārzam, apvienojot dažādus labiekārtojuma elementus un vides objektus. Visā garumā taka mainīs savu raksturu no ēnainas līdz spilgtas saules apspīdētai. Tā būs vieta, kur satikties. Vieta, kur vienuviet baudīt dabas krāšņumu, mākslu un kultūru.

 

Projekts tiks īstenots, pateicoties LU absolventu un viņu sadarbības partneru ziedojumiem. Aicinām ziedot takas izveidei, izvēloties projektu “Atbalsts Absolventu takai”: https://ziedot.lu.lv/