Salaspils novada pašvaldības stipendija

Kopš 2013. gada Salaspils novada pašvaldība sniedz atbalstu savas novada pašvaldības jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Salaspils novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Salaspils novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Salaspils novada iedzīvotāju vidū.


Stipendija paredzēta: viena stipendija – Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) un otra stipendija – Salaspils 1. vidusskolas absolventam – topošajam absolventam, kurš studēs jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2023./2024. akad. gadā, sākot ar septembri. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. 

Stipendiju skaits: 3.

Stipendijas apjoms: 1 500 EUR/akad. gadā jeb 150 EUR/mēn. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs) katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma. Stipendija tiek nodrošināta uz visu pamatstudiju laiku.

Stipendijas komisija: Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raivis Anspaks, Salaspils novada pašvaldības Administrācijas Izglītības daļas vadītājas vietniece Līga Bogdāne, Salaspils novada sabiedrības pārstāvis Jānis Kļaviņš, LU fonda izpilddirektore, valdes locekle Laila Kundziņa.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa;
  • divas rekomendācijas vēstules – no vidusskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja (no pulciņiem utt.)
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • motivācijas vēstule;
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?";
  • īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Lasīt nolikumu >>


Stipendiāti

2023./2024. akad. g. - Maksims Larionovs un Jēkabs Čudars.

2022./2023. akad. g. - Linda Grantiņa, Maksims Larionovs.

2021./2022. akad. g. - Ieva Rūtiņa - Rūtenberga

2020./2021. akad. g. - Matīss Čudars un Kristers Mārtiņš Gelašs.

2019./2020. akad. g. – Emīls Ikvilds un Niks Stafeckis.

2018./2019. akad. g. – Līva Ozoliņa un Ēriks Solovjovs.

2017./2018. akad. g. – Toms Čudars, Laura Ramza un Santa Krēsliņa.

2016./2017. akad. g. – Antra Gaile un Ieva Šņepste.


Pieteikšanās stipendijai 2024./2025. akad. gadā noris no 2. augusta līdz 26. augustam.