Mecenāta mērķis ir finansiāli atbalstīt izcilu Valkas novada jauniešu iespēju iegūt labu augstāko izglītību, veidot Valkas novada jauniešu piederības sajūtu Valkas novadam, veicināt Valkas novada iedzīvotāju lokālpatriotismu, palielināt Valkas novada prestižu un atpazīstamību, palielināt interesi par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju potenciālo vidusskolēnu vidū.

Stipendiju skaits: 1

Stipendija paredzēta: ikvienam Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas absolventam, kurš tekošajā gadā uzsāk studijas augstskolā un kura vidējais vērtējums atestātā par vispārējo vidējo izglītību sasniedz 7,5 balles.

Stipendijas apjoms: 1 500 EUR/akad. gadā jeb 150 EUR/mēn. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs).

Stipendijas komisija: Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja Gita Avote, Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš, Valkas novada izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa;
  • divas rekomendācijas vēstules – no vidusskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja (no pulciņiem utt.)
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • motivācijas vēstule;
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?";
  • īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Stipendiāti:

2023./2024. akad. gadā - Evelīna Ziemiņa.

2021./2022. akad. gadā - Valērija Sermus


Pieteikšanās stipendijai 2023./2024. akad. gadā noris no 4.augusta līdz 31.augustam.