Inga Pudža (bij. Jonāne)

"Mikrotīkls" doktorantūras stipendijas ieguvēja kopš 2017./2018. akad. gada

Inga Pudža studē Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktorantūras studiju programmā "Fizika, astronomija un mehānika".

Pētījums: Funkcionālo materiālu strukturālie pētījumi, izmantojot sinhrotronu starojumu

Eksistē virkne funkcionālo materiālu, kuri ir spējīgi mainīt savas īpašības ārēju apstākļu iedarbībā. Kā piemēru var minēt vara molibdātu (CuMoO4), kuram piemīt izteiktas termohromās un pjezohromās īpašības – temperatūras un spiediena ietekmēmateriāls pakāpeniski maina savu krāsu no gaiši zaļas uz tumši brūnu gan režģa deformācijas, gan elektronu-fononu mijiedarbības dēļ. Molibdēna trioksīdam (MoO3) ar slāņu tipa struktūru piemīt elektrohromās un fotohromās īpašības. Arī molibdēna un volframa sulfīdiem (MoS2 un WS2), tāpat kā MoO3, ir, t.s., 2D struktūra un to īpašības ir atkarīgas ne tikai no slāņu daudzuma, bet arī no temperatūras, spiediena, dopēšanas ar elektroniem un citiem apstākļiem.

Pirms funkcionālos materiālus varētu izmantot reāliem pielietojumiem,ir jābūt skaidram to darbības mehānismam. Lai iegūtu informāciju par paraugu lokālo atomāro un elektronisko struktūru, ar kuru ir saistītas daudzas materiālu īpašības, nepieciešami rentgenabsorbcijas spektroskopijas mērījumi, kas tiek veikti sinhrotronā starojuma centros. Ne mazāk svarīga ir spektru modelēšana, lai varētu interpretētu eksperimentālos datus. Šajā darbā tiks apkopota informācija par CuMoO4, MoO3 un MoS2 lokālās struktūras izmaiņām temperatūras un spiediena ietekmē.