Kristaps Saršūns

"Mikrotīkls" doktorantūras stipendijas ieguvējs 2020./2021.akad. gadā

Kristaps Saršūns studē Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultātes doktorantūras studiju programmā ''Ķīmija'' 1.kursā.

 

Pētījums: Cietie šķīdumi pēc uzbūves līdzīgu organisko molekulu vairākkomponentu sistēmās – veidošanās noteicošie faktori un fizikālķīmisko īpašību raksturojums.

Pēdējos gados kristālinženierijā ir augusi aktualitāte cieto šķīdumu veidošanās pētījumiem, nosakot faktorus, kas veicina šo fāžu veidošanos starp uzbūves ziņā līdzīgam organiskajām vielām. Tas ir galvenokārt tāpēc, ka tādējādi varētu tikt iegūti produkti ar uzlabotām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, un tiem būtu plašs pielietojuma spektrs tādās nozarēs kā farmācija un medicīna, un arī bioķīmija. Bet līdz galam neatbildēts paliek jautājums – kas veicina šo, tā saukto, “fenomenu” – to, ka cietie šķīdumi var veidoties starp organiskajām vielām, kur viena līdzīga molekula spēj aizstāt otru? Tikai neliels skaits zinātnisko publikāciju skaidro likumības, kas veicina un atbild par cieto šķīdumu veidošanos vairākkomponentu sistēmās.

Ņemot vērā, ka šādi pētījumi, īpaši par vairākkomponentu fāzēm, plašā apmērā nav veikti, taču ir nepieciešami vispārīgu modeļu un principu izveidei, no tā izriet šī pētījuma mērķis – apzināt cieto šķīdumu veidošanās likumības starp uzbūves ziņā līdzīgām organiskajām vielām, gūstot izpratni par strukturālajiem un enerģētiskajiem faktoriem: nosakot kristāliskās struktūras lomu un piemeklējot kvantu ķīmijas aprēķinu metodi, kas spētu paredzēt šo fāžu veidošanos. Kā rezultāti gaidāmi jauni priekšlikumi (to, kādas modifikācijas ir nepieciešamas) un risinājumi, lai palīdzētu iegūt jaunus materiālus ar modificētām fizikālķīmiskajām īpašībām, tai skaitā šķīdību, kušanas temperatūru un luminiscenci (iegūstot luminiscentos materiālus) u.c.