Agate Zaķe

Kristapa Morberga stipendiju (4 300 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorantūrā.

Disertācijas „Sieviete politikā un publiskajā pārvaldē” autore Agate Zaķe veikusi pētījumu saistībā ar dzimumlīdztiesības aspektiem politikā un publiskajā pārvaldē Latvijā. Aptaujātas 85 sievietes pašvaldību vadītājas un intervētas 20 respondentes Latvijā, kā arī veiktas ekspertintervijas Somijā.
Maģistrantūras laikā pētījums veikts pašvaldību līmenī, doktora disertācijā kā viens no uzdevumiem – paplašināt šo pētījumu arī centrālās valdības līmenī (politiķi, ierēdņi). 2008.gada februārī jau veikts arī pētījums anketējot sievietes vadošos amatos četrās ministrijās. Doktorantūras laikā plānots veikt atkārtotu sieviešu aptauju un intervēšanu, lai novērotu tendences, kā arī veikt jaunu aptauju un intervēšanu attiecībā uz sievietēm līderēm centrālās valdības līmenī.

Pirmo reizi Latvijā veikta sieviešu pašvaldību vadītāju un līderu publiskajā pārvaldē aptauja pēc visai plašas programmas. Veikta analīze par rādītājiem piecu plānošanas reģionu ietvaros. Veikti secinājumi un sagatavoti priekšlikumi dzimumlīdztiesības veicināšanai Latvijas pašvaldībās.

Agate Zaķe ir vairāku publikāciju autore, piedalās starptautiskās konferencēs un projektos.
2008.gada aprīlī saņēmusi Latvijas zinātņu akadēmijas balvu kā jaunā zinātniece.

2012. gadā ieguvusi doktora zinātnisko grādu aizstāvot promocijas darbu  par tēmu „Dzimums kā kavējošs faktors sieviešu darbībai vadošajos amatos publiskajā pārvaldē Latvijā”