Edvīns Danovskis

Kristapa Morberga stipendiju (2 850 eiro) ieguvis 2008./2009.gadā, studējot LU Juridiskās fakultātes maģistrantūrā.

Par sevi stāsta: "2007.gadā uzsāku studiju gaitas tiesību zinātņu maģistra profesionālajā studiju programmā un darba gaitas pasniedzēja amatā LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedrā. Pēc maģistra studiju programmas pabeigšanas turpināšu studijas doktorantūrā.
Jau mācoties vidusskolā sapratu, ka kvalitatīvu un ražīgu pētniecisko darbu veicina viegli pieejami literatūras krājumi. Iestājoties LU, sāku mērķtiecīgi veidot savu juridiskās literatūras bibliotēku. Pašlaik tajā ir vairāk nekā 200 Latvijas un ārvalstu juridiskās literatūras vienību. Pēdējo pirkumu veicu šā gada augusta beigās, iegādājoties Tieslietu Ministrijas Vēstneša faksimilizdevumu 11 sējumus (un abonēju pārējos paredzētos sējumus).

Veidojamā bibliotēka ir neatsverams palīgs studijās, pedagoģiskajā un pētnieciskajā darbā, jo vajadzīgo informāciju varu atrast ātri, lieki netērējot laiku bibliotēku apmeklējumam. Arī turpmāk esmu iecerējis papildināt savu bibliotēku ar jauniem pētnieciskajai darbībai nepieciešamiem ārvalstu un Latvijas izdevumiem jurisprudencē, taču bez papildus ienākumiem to izdarīt nav iespējams. Tādēļ motīvs, lai saņemtu Kristapa Morberga stipendiju, ir vienkāršs - turpināt veidot profesionālās literatūras bibliotēku, kas atvieglos turpmākās studijas doktorantūrā un pedagoģisko un zinātnisko darbu.

Kopš 2006.gada esmu publicējis divus rakstus nedēļrakstā Jurista vārds. Viens no tiem citēts arī profesora un akadēmiķa K. Torgāna grāmatā „Saistību tiesības. II. Daļa” un asoc. Profesora K. Baloža grāmatā „Ievads civiltiesībās”. Pašlaik gatavoju publicēšanai vēl vienu rakstu par tiesnešu disciplinārās atbildības aspektiem. Priecājos, ka pētnieciskos darbus varu izstrādāt arī kopā ar pieredzējušiem juristiem un zinātniekiem - pašlaik rakstu komentāru Satversmes 96. pantam zinātniskā projekta „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII. nodaļa. Cilvēka pamattiesības” ietvaros (par to informāciju pievienoju pielikumā) un veicu pētniecisko un organizatorisko darbu LU zinātniskajā projektā „Reliģisko organizāciju likuma komentāri”.

Kopš 2007.gada lasu lekcijas studiju kursā „Publiskās tiesības”, bet kopš 2008.gada arī studiju kursā „Projektu vadīšanas tiesiskie aspekti”, ko līdzautorībā ar Dr.iur. Ringoldu Balodi izstrādāju studiju programmas „Projektu vadīšana” vajadzībām. Šāds kurss Latvijā izveidots pirmoreiz.

Tāpat ar gandarījumu kopš 2008.gada februāra veicu Juridiskās fakultātes dekāna palīga pienākumus, par kuriem savā atsauksmē izteikusies Juridiskās fakultātes dekāne."

2013. gadā Edvīns ieguvis doktora grādu, aizstāvot darbu par tēmu "Publisko un privāto tiesību dalījuma saturs un piemērošanas problēmas Latvijā".