Projekts "Aptamēru biosensora izstrāde minimāli invazīvai gaišo šūnu nieru karcinomas diagnostikai"

Projekta ietvaros plānots raksturot atlasītos aptamērus un iekļaut tos biosensora prototipā, kurš ļautu noteikt cirkulējošo audzēja šūnu klātesamību asins vai urīna paraugos, nodrošinot minimāli invazīvu analīzes metodi nieru karcinomas attīstības stāvokļa raksturošanai.

Realizēšana: 2017. gada marts – 2018. gada jūlijs.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 37 580 EUR apmērā.


Projekts "Eksperimentālas laboratorijas kristālu audzēšanas iekārtas izveide"

Attīstot un pilnveidojot pētniecības iespējas kristālu audzēšanas iekārtu jomā, tiks celta projektā iesaistīto cilvēkresursu kvalifikācija, veicināta sadarbība dažādu nozaru speciālistu starpā (piesaistot elektronikas inženieri ar pieredzi kristālu audzēšanas iekārtu automatizācijā) un šim pētniecības virzienam piesaistīti jauni pētnieki. Tiks panākts, ka LU pētnieki ir spējīgi veiksmīgāk iesaistīties nākotnes mikroelektronikas pusvadītāju materiālu ražošanas tehnoloģiju izveidē un attīstībā. Šāda situācija ir labvēlīga sabiedrībā aktuālajiem RIS3 tautsaimniecības transformācijas virzieniem: tiktu nodrošināta iespēja veidoties izaugsmei pusvadītāju materiālu ražošanas tehnoloģiju jomā, kas ir pakalpojums ar augstu pievienoto vērtību. Projekts atbilst LU izvirzītajam prioritārajam pētniecības virzienam “Nepārtrauktas vides fizika un tās pielietojumi dabas un tehnoloģisko procesu izzināšanai” un apakšvirzieniem “siltumpārnese un hidrodinamika” kā arī “pusvadītāju materiālu tehnoloģijas”.

Realizēšana: 2017. gada marts - 2017. gada novembris.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 8 900 EUR apmērā.


Projekts "Redzes ergonomikas pētījumu vides attīstība"

Projekta ietvaros Latvijas Universitātei:

• Optometrijas studijām ir iespēja attīstīt jaunu jomu, līdz ar to padarot optometristu izglītību kvalitatīvāku, konkurētspējīgāku Baltijas un Eiropas izglītības telpā.

• Tiek izveidots unikāls Redzes ergonomikas kabinets Baltijā pētījumiem, apmācībai un redzes pārbaudēm.

• No citiem projektiem tiek piesaistīts papildus finansējums zinātnei, tiek veidota sadarbība ar privātiem uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešamība pēc zināšanām, pētniecībā iegūtajiem rezultātiem, kas apstiprina ierīces, pakalpojuma priekšrocības vai rekomendācijas jaunu produkta attīstībai vai esošā produkta pilnveidošanai.

• Tiek publicēti pētījumu rezultāti augstas raudzes starptautiskos žurnālos un tiek celts un spodrināts LU tēls kā zinātnes universitātes tēls.

Savukārt sabiedrība:

• Iegūst kvalitatīvus redzes aprūpes pakalpojumus, jaunas diagnostikas metodes, kas palīdzēs nākotnē meklējot risinājumus cilvēku redzes traucējumiem un diskomfortam, kas rodas no darba specifikas.

• Iegūst informāciju no neatkarīgiem ekspertiem par redzei drošām sadzīves un darba vides ierīcēm.

 

Realizēšana: 2017. gada aprīlis – 2019. gada marts.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 56 805 EUR apmērā.


Projekts "Rietumantarktikas ledāju dinamika kā apkārtējās vides un klimata ilgtermiņa izmaiņu indikators"

Veiksmīgi īstenojot projektu, palielināsies Latvijas Universitātes jauno pētnieku kompetence un konkurētspēja starptautiskā līmenī, atvieglojot arī ārvalstu finansējuma piesaisti un iesaistīšanos starptautiskajos zinātniskajos sadarbības projektos. Iegūtie rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu zinātnes attīstībā Latvijā kopumā – tiks attīstīts Latvijā jauns un pasaulē aktuāls pētniecības virziens (polārie pētījumi). Tādējādi tiks veicināta Latvijas un Latvijas zinātnieku atpazīstamība pasaulē.

Balstoties uz projekta realizācijas laikā iegūtajiem rezultātiem un pieredzi, tiks modernizēti un pilnveidoti vairāki LU ĢZZF Ģeogrāfijas un Ģeoloģijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu kursi – Radiolokācija ģeoloģiskos pētījumos, Ģeofizika, Struktūrģeoloģija, Glaciālā ģeoloģija, Kvartārģeoloģija, Mūsdienu ģeoloģiskie procesi, Kvartāra paleoģeogrāfija, Ģeodēzija. Studentiem, veiksmīgi apgūstot šos kursus, būs iespēja piedalīties nākotnē organizētajās ekspedīcijās uz polārajiem apgabaliem.

Izmantojot projektā jauniegūtos rezultātus un iepriekšējo ekspedīciju rezultātu apkopojumu, Latvijas Universitātes studentiem tiks izstrādāts jauns brīvās izvēles (C daļas) kurss – „Mūsdienu ledāji un to pētījumu metodes”.

Projekta realizācijas laikā un pēc tam Latvijas Universitāte tiks popularizēta kā starptautiski nozīmīgu polāro pētījumu centrs. Ar projekta rezultātiem tiks iepazīstināti Latvijas skolu audzēkņi un skolotāji. Tādējādi vidusskolu absolventi, kā arī ārvalstu studenti saskatīs iespēju iegūt augstas kvalitātes, mūsdienīgu izglītību dabas zinātnēs arī Latvijā.

Ekspedīcija un veiktie pētījumi tiks prezentēti plašākai sabiedrībai, sniedzot populārzinātniskus ziņojumus un intervijas plašsaziņas medijos. Tādējādi Latvijas sabiedrība tiks izglītota par aktuālām problēmām, kuras saistītas ar Antarktikas ledāju kušanu un tās sekām.

 

Realizēšana: 2017. gada aprīlis – 2018. gada aprīlis. Ekspedīcija tiks realizēta 2018. g. februārī un martā. Projekta realizēšana ietver sagatavošanos un ekspedīcijas plānošanu, realizēšanu un pēcekspedīcijas datu analīzi un rezultātu publicēšanu.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 17 000 EUR apmērā.

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", SIA  "Spectre Latvia", veikals " Ceļotājs", Radošo risinājumu aģentūra SIA “Tribe” un SIA "Master Foto". Projekts līdzfinansēts “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai”. Projekta numurs: 1.1.1.2/16/I/001. Pētniecības pieteikuma numurs: 1.1.1.2/I/16/118.


Projekts "Prātnieku laboratorija 4.-7. klasei"

Projekta ietvaros Latvijas Universitātē tiks izveidota unikāla starpnozaru interešu izglītības programma pamatskolas skolēniem (4.-7.klase) Skolēniem būs iespēja apgūt kompleksu, pēctecīgu mācību programmu, izmantojot mācību telpās ieviesto tehnisko, tehnoloģisko un materiālo nodrošinājumu – atbilstošu vecumposmam, kas, savukārt, veicinās skolēnu izaugsmi eksaktajos priekšmetos, piesaistot skolēnus LU. Tiks izveidota skolotāju studiju programmas dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem inovatīva prakses sistēma un nodrošinājums. Savukārt LU studenti, kuriem tiktu sniegta iespēja mācīties LU SIIC ekspertu vadībā un skolotāji, jaunizveidotajā mācību vidē, apgūs jaunā mācību nodrošinājuma efektīvu izmantošanu, lai iegūtās zināšanas, prasmes, spēju reflektēt par savu darbu varētu izmantot izglītībā kopumā. LU nodrošina iespēju sadarboties dažādiem nozaru pārstāvjiem (studenti, skolotāji, eksperti) veidojot un realizējot kompleksu, pēctecīgu mācību programmu.

Realizēšana: 2017. gada jūnijs  – 2020. gada maijs.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 174 234 EUR apmērā.


Projekts "Laika intervālu mērītāju RTS2006 modernizācija"

Projekta izstrāde nodrošinās Latvijas Universitātes Astronomijas institūta Ģeodinamiskās stacijas turpmāko attīstību un sekmīgu darbību ILRS tīklā, turpināsies sadarbība starp LU un Elektronikas un Datorzinātņu institūtu ļoti augstas precizitātes laika intervālu aparatūras testēšanā un izstrādē. LU būs piedalījusies augsto tehnoloģiju instrumentu izstrādē nozarē, kurā Latvija ir starp vadošajām valstīm pasaulē.

Realizēšana: 2017. gada marts – 2018. gada decembris.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 27 250 EUR apmērā.


Projekts "Magnētiskā lauka attēlošanas eksperimentālās iekārtas uzlabošana"

Projekta ietvaros Latvijas Universitāte iegūst zinātnes izaugsmi augstas kvalitātes zinātnisko pētījumu veidā, kas ir pamats zinātnē balstītai augstākajai izglītībai. Turklāt šis projekts nodrošina tiešu ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā, nodrošinot apmācību pie augstas klases eksperimentālās iekārtas gan bakalaura, gan maģistra, gan doktorantūras studiju līmeņos. Ne mazāk svarīgs ir fakts, ka šai iekārtai ir lielisks potenciāls veikt citām nozarēm nepieciešamos pētījumus (fundamentālās zinātnes pārejas uz pielietojamo), kas potenciāli var izveidot jaunus spin-off, kas ar laiku var dot ieguldījumu ekonomikā. Šīs iekārtas uzlabojumi paver arī plašākas iespējas starptautiskiem kopprojektiem, kas nodrošina zinātnes attīstību ilgtermiņā, kā arī palīdz nodrošināt FMF studentu stažēšanos zinātniskajās institūcijās ārpus Latvijas.

Realizēšana: 2017. gada marts – 2017. gada decembris.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 43 687 EUR apmērā.


Projekts "Staigā vesels"

Projekta ietvaros tiks veicināta 2.tipa cukura diabēta pacientu veselības un dzīves kvalitātes uzlabošana ar intervāla metodes fizisko aktivitāšu programmu monitoringu un vadību ar mobilas ierīces palīdzību. 

Uzlabojot veselības stāvokli, mazināsies atkarību no medikamentiem un dotu pozitīvu ekonomisko efekts, nodrošinot pacientiem individuālu ārstēšanas procesu. Pēc projekta izpildes šiem cilvēkiem būtu pieejams inovatīvs, komplekss risinājums savas veselības uzlabošanā.

 

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 78 000 EUR apmērā.


Projekts "Trešās paaudzes nanosekvenatori biotehnoloģijas pētījumu attīstībai Latvijas Universitātē"

Projekts nākotnē sniegs ieguldījumu vairāku MBI aktuālo zinātnisko un praktisko problēmu risināšanā.

1. Līdz šim Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūts nevarēja novērtēt mikroorganismu vielmaiņas “pilnu uzņēmumu”, kas ietvertu sevī genoma, transkriptoma un metaboloma datus. MiniON parādīšanās ļautu pietuvoties šim mērķim.

2. Tāpat dabā sastopamo mikroorganismu asociācijas bija iespējams pētīt vienīgi izmantojot tiešās kultivēšanas metodes, kas nedod pilnīgu priekšstatu par vidē sastopamo mikroorganismu sugu un vielmaiņas daudzveidību.

3. Vairākiem biotehnoloģiski nozīmīgiem mikroorganismiem (Kluyveromyces sp. celmi) novēro augstu genoma daudzveidību, kura varētu būt saistāma ar atšķirīgu šo celmu fizioloģiju.

 

Realizēšana: 2017. gada marts – 2017. gada oktobris.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 8000 EUR apmērā.


Projekts "Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze"

Projekta ietvaros tiks veikta:

a) topoloģiska modeļa izstrāde, kurā strukturālā līdzība tiek reprezentēta ar telpiskām attiecībām,

b) eksperimentāla testēšana, kurā tiek analizēts reakciju laiks un kļūdu īpatsvars topoloģiski un verbāli reprezentētai informācijai ar vienu saturu. Pētījuma rezultātā tiktu izpētītas saskarne (lietojamas, izglītībā, medicīnā u.c.) ar vizuāli telpisku (topoloģisku) informācijas reprezentāciju.

 

Uzzini vairāk par projektu >>

Realizēšana: 2017. gada maijs – 2018. gada maijs.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 13 000 EUR apmērā.


Eksakto zinātņu diena 2017

Eksakto zinātņu diena ir vidusskolēniem domāts izglītojošs pasākums, kura laikā ir iespēja apmeklēt piecas Latvijas Universitātes fakultātes un pildīt dažādus uzdevumus, ar ko ikdienā saskaras studenti.

2017. gadā pasākumu atbalsta "Accenture" Latvijas filiāle 350 EUR un AS "Olainfarm" 500 EUR apmērā.


Ekselences balva 2017

Latvijas Universitāte sesto reizi rīkoja konkursu pedagogiem "Ekselences balva". Ik gadu tajās piedalās izcili, progresīvi un lieliski bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotāji. Uzvarētāji saņem vienreizēju stipendiju 1 400 EUR vērtībā.

 

2017. gadā projektu atbalstīja SIA METRUM, SIA "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija" un Lauku atbalsta dienests.


Accenture / DF / Programmētāju diena

Latvijas Programmētāju diena tiek atzīmēta jau kopš 1986. gada. Pasākums ik gadu pulcē Latvijas augstskolu studentus, mācībspēkus, uzņēmumu pārstāvjus un IT entuziastus. Pasākuma ietvaros norisinās konference, kurā par aktuālām un inovatīvām tēmām runā ganakadēmiskās vides, gan IT industrijas eksperti. Studentiem tiek organizētas praktiskās darbnīcas, kurās iemācīties ko pavisam jaunu. Tāpat pasākuma dalībniekiem ir iespējas diskutēt, veidot kontaktus un iedvesmoties jaunu radošu ideju īstenošanai.

2017. gadā pasākumu atbalsta "Accenture" Latvijas filiāle ar 1 400 EUR apmērā.


Projekts "Inovācijas optisko šķidru tehnoloģijās un to pielietojumos dažādās ierīcēs"

Projektu atbalsta SIA "Light Guide Optics International" 5 000 EUR apmērā.

Projekts "Datorzinātnes studiju programmu modernizācija"

Projekta rezultātā Latvijas Universitātē tiks piedāvātas Eiropas līmeņa datorzinātnes studiju programmas, kas ir solis LU vispārējam mērķim piedāvāt kvalitatīvu, uz izcilību vērstu izglītību. Kvalitatīva izglītība ir arī priekšnoteikums izglītota darbaspēka nonākšanai uzņēmumos, kas ir vitāli svarīgi tautsaimniecības attīstībai. Piedāvājot augstas kvalitātes studiju programmas, ir lielāka iespēja noturēt Latvijā jauniešus, kuri šaubās par studiju kvalitāti šeit un skatās citu Eiropas universitāšu virzienā.

Vairāk par rezultātiem un ieguvumiem >>

Laika periods: 2017. gada februāris – 2017. gada novembris.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 16 550 EUR apmērā.


Projekts "Programmējam ar prieku"

Projekta rezultātā tiks uzlaboti kursa DatZ1140 (Datori un programmatūra 1, fizikas bakalaura studiju programma, A kurss) didaktiskie materiāli un mācību līdzekļi.

Jau šobrīd esošie tehniskie materiāli tiek lietoti “IR jauno tehnoloģiju skolas” nodarbībās, didaktiskie materiāli un tehniskie līdzekļi tiks lietoti kā darbnīca Latvijas Programmētāju dienās.

Realizēšana: 2017. gada maijs – 2017. gada novembris

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 8 800 EUR apmērā.


Projektu studija "DF LAB"

Projektu studija “DF LAB” - vieta, kur gan IT, gan citu nozaru studenti varēs īstenot savus studiju un ārpusstudiju projektus. Studijā ir pieejamas iekārtas produktu prototipēšanai (3D modelēšanas programmatūra, 3D printeri, lāzergriezējs u.c.), mobilo lietotņu, elektronikas, lietu interneta un virtuālās realitātes projektu izstrādei.

Vairāk par projektu >>

2017. gadā atbalsta  "Accenture" Latvijas filiāle 20 000 EUR apmērā un SIA "Mikrotīkls"


Computational Complexity Conference 2017

Computational Complexity Foundation (CCF) rīkota ikgadēja konference par problēmjautājumiem, kas saistīti ar skaitļošanas problēmām un ar tiem saistītajiem resursiem. 2017. gadā norisinājās Rīgā, Latvijas Universitātes telpās.

Vairāk par pasākumu >>

 

Pasākumu atbalsta "Accenture" Latvijas filiāle 10 000 EUR apmērā.


ACM ICPC programmēšanas sacensību fināls

Pasaules studentu programmēšanas sacensības (ACM ICPC) ir senākās un prestižākās akadēmiskās programmēšanas sacensības pasaulē, kurās piedalās studenti.

Datorikas fakultātes studentu programmēšanas komanda – Andrejs Kuzņecovs, Pēteris Pakalns, Aleksejs Zajakins un treneri prof. Guntis Arnicāns un Jevgēnijs Vihrovs – devās uz Amerikas Savienoto Valstu Dienviddakotas štata pilsētu Repidsitiju, kur no 20. līdz 25. maijam norisināsies sacensību fināls. Latvijas Universitātes studentu komanda ir vienīgā komanda no Latvijas, savukārt Baltijas valstis kopā pārstāvēja vien divas komandas – Latvijas Universitāte un Viļņas Universitāte.

Vairāk par komandu >>

2017. gadā atbalsta AS "Exigen Services Latvia" 6 000 EUR apmērā.

LU Studentu biznesa inkubators

LU studentu Biznesa inkubators ir nozīmīgs dalībnieks Eiropas augstskolu biznesa inkubatoru vidū, radot iespējas katram studentam kļūt par izcilu uzņēmēju.

2017. gadā projektu atbalsta AS Swedbank ar 2 500 EUR ziedojumu.


Nākotnes studiju forums 2017

Foruma mērķis ir kopā ar sadarbības partneriem identificēt nepieciešamās reformas Latvijas augstākajā izglītības nozarē, lai sagatavotos nākotnes izaicinājumiem un tendencēm Latvijas augstākajā izglītības nozarē. Foruma mērķis ir apzināt, kāda ir nākotnes izglītība, iepazīstināt ar inovatīvām idejām, sasaistīt tās ar darba tirgus aktualitātēm un perspektīvām un augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu.

 

2017. gadā projekta norisi atbalstīja SIA "Armgate" ar 500 EUR ziedojumu.


Foruma cikls “Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji”

Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, Latvijas Universitāte, kā valsts vadošā augstskola, vēlas sniegt ieguldījumu akadēmiski izsvērtas Latvijas nākotnes attīstības redzējuma veidošanai. Augstskola vispusīgi rūpējas par turpmākajiem 10 – 20 – 30 gadiem mūsu valsts izaugsmē.

Šajā nolūkā Latvijas Universitāte no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada novembrim ir paredzējusi rīkot trīs augsta līmeņa ekspertu forumus - “Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji” (ārējie faktori, iekšējie faktori, sintēze).

 

Pasākumu atbalsta Nordea Banka AB Latvia 10 000 EUR apmērā.


Insulta dienas 2017

Pasākumu atbalsta Jēkabpils pašvaldība 243 EUR apmērā.

LU futbola attīstība

Noris Latvijas Universitātes futbola attīstība.

2017./2018.akad. gadā atbalsta futbola skola "METTA" ar 36 895 EUR ziedojumu.


LU basketbola attīstība

Noris LU basketbola attīstība.

2017./2018.akad. gadā atbalsta SIA "LNK" (Latvijas Novitātes Komplekss) 15 000 EUR apmērā.


LU florbola attīstība

Noris Latvijas Universitātes florbola attīstība.

2017./2018. akad.gadā atbalsta Florbola attīstības aģentūra ar 5 000 EUR ziedojumu.

Latvijas Universitātes ikgadējais pasākums „Studenta kurpēs"

Latvijas Universitātes ikgadējais pasākums „Studenta kurpēs” 2017. gadā notika no 3. līdz 7. aprīlim.

Pasākums ir domāts vidusskolēniem. Tā laikā viņiem vienu dienu tiek dota iespēja iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā Latvijas Universitātē. Tā ir iespēja piedalīties  lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar Universitātes studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē. Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem būs iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, gan pasniedzējiem, gan fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām. Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām dažādām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatu punkta. Tāpat tā ir iespēja izzināt tieši no studentiem, ko nozīmē studijas konkrētajā programmā, kas tajās ir svarīgākais un kādas papildu iespējas tās sniedz.

2017. gadā pasākumu atbalstīja AS Swedbank ar 2 000 EUR ziedojumu.


Latvijas Universitātes Aristotelis 2017

Latvijas Universitātes (LU) jauno studentu svētki “Aristotelis 2017” – pasākums, ar kuru savas studiju gaitas iesāk ikkatrs LU students. Norisinās 3. septembrī. Kā jau katru gadu “Aristotelis” savas gaitas sāks Doma laukumā, kur svinīgas uzrunas, dziesmas un LU orķestris iesildīs studentus pirms lielā gājiena, kura laikā ar patriotiskiem saukļiem, plakātiem un citām izdarībām studenti parādīs, ka pieder savai fakultātei un visai Latvijas Universitātei.


Ķīmiķu dienas 2017

Ikgadējās Ķīmiķu dienas ir gada nozīmīgākais LU Ķīmijas fakultātes pasākums, kas norisinās vienu nedēļu, un tajā piedalās ap 400 fakultātes studentu. Nedēļas laikā norit dažādi pasākumi – sporta spēles, orientēšanās sacensības, erudīcijas konkurss, eksperimentu paraugdemonstrējumi, sporta spēles un viss noslēdzas ar balli.

Uzzini vairāk pasākumu >>

Šogad pasākumu atbalstīja SIA "Armgate" ar 2 550 EUR atbalstu.


Forums KUBS'10

Forums KUBS ir ikgadējs seminārs, kura laikā augstskolu aktīvākie studenti attīsta un pilnveido savas organizatoriskās un radošās spējas, kā arī veido savstarpēju sadarbību un rada jaunus projektus. Foruma mērķis ir veicināt foruma dalībnieku pašizaugsmi un savstarpējo sadarbību, kā arī sniegt dalībniekiem izpratni par savu personību, tās mijiedarbību ar līdzcilvēkiem un dažādiem sociāliem procesiem, kas norisinās sabiedrībā, liekot uzsvaru uz to, ka katrs no viņiem var tos ietekmēt.

2017. gadā projektu atbalstīja SIA "Armgate" ar 500 EUR ziedojumu, SIA "Ekonomikas un kultūras augstskola" ar 300 EUR ziedojumu un Ķeguma novada dome ar 3 000 EUR ziedojumu.


Datorikas fakultātes dzimšanas dienas svinības

Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte ir dibināta 2009. gadā, tomēr tās tradīcijas aizsākās ar Datorikas nodaļas izveidošanu Fizikas un matemātikas fakultātē tālajā 1992. gadā, un vēl daudz agrāk, ar pirmā datora uzbūvēšanu Latvijā 1960. gadā. Kopš 2010.gada martā ar pasākumiem visas nedēļas garumā tiek atzīmēta fakultātes dzimšanas diena. Datorikas fakultātes studenti organizē dažādus konkursus, spēļu vakarus un citus izklaides pasākumus, ko apmeklēt iecienījuši ne tikai paši datoriķi, bet arī citu fakultāšu studenti.

2017. gadā atbalsta SIA "SQUALIO CLOUD CONSULTING" 1 500 eur apmērā.


Datorikas fakultātes pirmsaristotelis "Sējiens

Pirmsaristotelis ir viens no nozīmīgākajiem LU DF pasākumiem, kuru rīko LU DF Studentu pašpārvalde.“Sējiena” mērķis ir saliedēt topošos kursabiedrus un fakultātes biedrus neformālā gaisotnē, pakustēties un padomāt, iegūt jaunus studiju draugus, izzināt jaunumus, kuri sagaida universitātes dzīvē un, protams, neaizmirstami pavadīt vasaras nogali.

Vairāk par pasākumu >>

2017. gadā pasākumu atbalsta "Accenture" Latvia filiāle 6 400 EUR apmērā.


LU Botāniskā dārza attīstība

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs ir vecākais botāniskais dārzs Latvijā. Dārza 15 hektāru lielā brīvdabas teritorija, augu mājas un Tropu tauriņu māja nodrošina mājvietu ap 6 000 dažādiem augiem, kā arī tauriņiem no Dienvidamerikas, Āzijas un Āfrikas tropiskajiem džungļiem, bet rīdziniekiem un pilsētas viesiem piedāvā skaistu pastaigu un kulturālas izklaides vietu. Gatavojoties Latvijas Universitātes Botāniskā dārza simtgadei 2022. gadā, tā rekonstrukcijas darbus atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds, bet ziedojumus administrē Latvijas Universitātes fonds.

Rekonstrukcijas darbi

Līdz nozīmīgajai LU Botāniskā dārza 100 gadu jubilejai 2022. gadā plānots sakārtot teritorijas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām, lai dārzs būtu plašai publikai pievilcīga vieta, kur atpūsties, apmierināt zinātkāri, pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar pētniecību un izglītību, baudīt izstādes, koncertus un citus kultūras pasākumus.

Rekonstrukcijas darbus atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

LU Absolventu taka

Šobrīd tiek īstenota Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza atjaunošana, gatavojoties dārza simtgadei 2022. gadā. Sakārtojot un papildinot teritorijas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām, dārzs būs plašai publikai pievilcīga vieta. Tostarp Botāniskajā dārzā tiks ierīkota LU Absolventu taka.

Absolventu taka būs sava veida ceļš, kas vīsies cauri dārzam, apvienojot dažādus labiekārtojuma elementus un vides objektus. Visā garumā taka mainīs savu raksturu no ēnainas līdz spilgtas saules apspīdētai. Tā būs vieta, kur satikties. Vieta, kur vienuviet baudīt dabas krāšņumu, mākslu un kultūru.

 

Projekts tiks īstenots, pateicoties LU absolventu un viņu sadarbības partneru ziedojumiem. Aicinām ziedot takas izveidei, izvēloties projektu “Atbalsts Absolventu takai”: https://ziedot.lu.lv/