Salaspils novada pašvaldības stipendija

Kopš 2013. gada Salaspils novada pašvaldība sniedz atbalstu savas novada pašvaldības jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Salaspils novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Salaspils novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Salaspils novada iedzīvotāju vidū.


Stipendija paredzēta: viena stipendija – Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) un otra stipendija – Salaspils 1. vai 2. vidusskolu absolventam – topošajam absolventam, kurš studēs jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2020./2021. akad. gadā, sākot ar septembri. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. 

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apjoms: 1 500 EUR/akad. gadā jeb 150 EUR/mēn. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs) katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma.

Stipendijas komisija: Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars (komisijas priekšsēdētājs), Salaspils novada pašvaldības Administrācijas Izglītības un kultūras daļas vadītāja Inga Elksne, Salaspils novada pašvaldības pārstāvis Jānis Kļaviņš un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot 12. klases sekmju izrakstu (liecību) un brīvo eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Lasīt nolikumu >>


Stipendiāti

2019./2020. akad. g. – Emīls Ikvilds un Niks Stafeckis.

2018./2019. akad. g. – Līva Ozoliņa un Ēriks Solovjovs.

2017./2018. akad. g. – Toms Čudars, Laura Ramza un Santa Krēsliņa.

2016./2017. akad. g. – Antra Gaile un Ieva Šņepste.