Rūdolfs Rubenis

Rūdolfs Rubenis ir LU Vētures un filozofijas fakultātes students, kurš 2021./2022. akad. gadā saņem Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju.

Iepazīsti Rūdolfu!

Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim? 

Mana stiprā puse ir centība, apzinība un mērķtiecība, kas mijās kopā ar enciklopēdisku atmiņu. Enciklopēdiskā atmiņa bija galvenais virzītājspēks, lai vidusskolā izcīnītu godalgotas vietas vēstures un ģeogrāfijas olimpiādēs un uzsāktu vēstures studijas LU; pašlaik tās turpinu doktorantūras līmenī. Esmu vispārīgs vēsturnieks, kuram ir plašs pētniecisko interešu loks, sevišķi vācu un Vācijas faktors Centrāleiropas un Austrumeiropas jaunāko laiku un mūsdienu vēsturē. Tieši mans Promocijas darbs “Vācbaltiešu sociālpolitisko organizāciju ietekme uz augstāko izglītību parlamentārajā Latvijā (1920-1934)” saskan ar šīm interesēm. Paralēli doktorantūrai aktīvi publicējos LU Muzeja rubrikās par jautājumiem, kas arī saskan ar manām pētnieciskajām interesēm un sabiedrisko darbību studentu korporācijā Latvia. 

Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?  

No praktiskā viedokļa, stipendija ir svarīgs līdzeklis doktora studiju maksas segšanai un zinātniskās literatūras iegādei. Savukārt, no simboliskā viedokļa, tas ir goda apliecinājums manai ģimenei, darba kolēģiem un studentu korporācijas biedriem, ka es spēju sevi pierādīt kā akadēmiski izglītotu cilvēku, kurš sevi nenogurstoši turpina pilnveidot un ar atsaucību sniedz konsultācijas par sarežģītiem vēstures jautājumiem. 

Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?  

Pievienoties jaunās paaudzes vēstures zinātņu doktoriem, kuri turpina vecās paaudzes iesākto zinātniski pētniecisko darbu, kā arī paplašināt sakarus ar citiem vēsturniekiem Latvijā un pasaulē. Turpināt strādāt pie LU Muzeja attīstības, lai tas kļūtu par nozīmīgu muzeju Latvijā un starptautiskajā mērogā.  

Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem? 

Ādolfa Šildes “Ardievas Rīgai” par studenta akadēmisko dzīvi LU 20. gs. pirmajā pusē, kas bijusi gan politiski vētraina, gan sabiedriski dzīva. 

Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?  

“Kriminālās ekselences fondu”, jo akadēmiski izglītotajiem ir jāatpūtina prāts, jautri smejoties un nedomājot par ikdienas problēmām. 

Kāds ir tavs dzīves sauklis? 

“Kas meklē, tas atrod. Mūžu dzīvo, mūžu mācies!”