Latgales "Ceļamaize"

Izcilības stipendija Latvijas Universitātes visās zinātņu jomu bakalaura studiju pirmā kursa studentiem, kuru izcelsme meklējama Latgalē. Stipendija dibināta 2019. gadā pēc Amerikas latvieša Pītera Aloiza Ragauša iniciatīvas, tā veicinot sava dzimtā novada jauniešu izaugsmi.


Stipendijas paredzētas: LU 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem, pabeidzot vidusskolu, ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba, un kuru izcelsme meklējama Latgalē – students pats vai kāds no viņa vecākiem ir deklarēts Latgales pusē.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs: 2 200 EUR / akad. gadā.

Stipendijas komisija: Mecenāts, Latvijas goda konsuls Teksasā Pīters Aloizs Ragaušs, mecenāts Pēteris Alunāns, mecenāts Igors Ptašics, Barona namu pārvaldnieks Māris Runge, SIA „Arčers” izpilddirektore Maija Baltgalve, LU SP sociālā virziena vadītāja Eva Kiršteine, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa;
  • divas rekomendācijas vēstules – no vidusskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja (no pulciņiem utt.)
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • motivācijas vēstule;
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • dokuments vai izziņa, kas apliecina, students vai kāds no viņa vecākiem ir deklarēts Latgalē
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?";
  • īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Lasīt nolikumu >>


Stipendiāti:

2023./2024. akad. gadā saņem Eleonora Savicka un Sintija Krīviņa.

2022./2023. akad. gadā saņem Anželika Litvinoviča un Timurs Ragozins.

2021./2022. akd. gadā saņem Dace Daukšte un Margo Malašenoka

2020./2021. akad. gadā saņem Līga Runčis un Ginta Lazare.

Pirmās stipendijas 2019./2020. akad. gadā saņem Jeļizaveta Klimanova un Toni Anželo Fernandes.


Pieteikšanās stipendijai 2023./2024. akad. gadā noris no 4.augusta līdz 31.augustam.