Konstantīna Čakstes piemiņas stipendija

Konstantīns Čakste (1901-1945) bija tiesību zinātnieks, politiķis, pretestības kustības dalībnieks 2. Pasaules kara laikā, Latvijas Centrālās Padomes priekšsēdētājs un akadēmiskās vienības Austrums biedrs. Viens no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem.


Stipendijas paredzētas: LU 1. kursa Juridiskās fakultātes studentiem, kuriem, pabeidzot vidusskolu, ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs: 2 777 EUR / akad. gadā, stipendija tiks nodrošināta visu pamatstudiju laiku. 

Stipendijas komisija: Komisijas priekšsēdētāja, mecenātes pārstāve Kristīne Čakste, LU JF dekāne Kristīne Strada-Rozenberga, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa;
  • divas rekomendācijas vēstules – no vidusskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja (no pulciņiem utt.)
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • motivācijas vēstule;
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?";
  • īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2022./2023. akad. gadā - Žanete Piļka, Leons Podbrezskis