Jelgavas novada pašvaldības stipendija


No 2012. gada Jelgavas novada pašvaldība sniedz atbalstu savas novada pašvaldības jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Jelgavas iedzīvotāju vidū.


Stipendija paredzēta: ikvienam Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases absolventam, kurš ir reģistrējies studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2020./2021. akad gadā. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. 

Stipendiju skaits: 3.

Stipendijas apjoms, laika posms: 1 500 EUR/akad. gadā jeb 150 EUR/mēn. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs) katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma.

Stipendijas komisija: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos Jānis Erno un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Prasības stipendijas pretendentiem:

1. Sekmes 12. klasi absolvējot, vidējais vērtējums virs 7,5 ballēm. Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot 12. klases sekmju izrakstu (liecību).
2. Motivācija stipendijas saņemšanai.
3. Brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?".
4. Īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Lasīt nolikumu >>


Stipendiāti

2019./2020. akad. gadā – Justīne Dižpētere, Krista Ļūmane, Anna Oseņņikova.

2018./2019. akad. gadā – Liene Roziņa, Agneta Veinberga, Artis Galvanovskis.

2017./2018. akad. g.  – Gerda Poota, Madara Ratniece, Samanta Ose un Laura Reinholde.

2016./2017. akad. g. – Lelde Jansone, Līva Jansone, Romans Ivanškevičs.


Pieteikšanās stipendijai 2020./2021. akad. gadā noris līdz 16. augusta plkst. 23.59.
Pretendents / Applicant
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!
Please, carefully review the scholarship regulations to see whether the chosen scholarship is awarded to students of your faculty, study programme, level of studies and study year!


Kontaktinformācija / Contact information
Jāpievieno Europass standartiem atbilstoša forma / Please, attach the CV in Europass format: Europass>>
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB. / The total size of all files attached to the application form may not exceed 14 MB.

Motivācija / Motivation
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Substantiation of the need for a scholarship. Please include scientific research works, publications, reports presented, participation in seminars and conferences, special achievements, social activities, works in competitions, restricted financial position. Applicants for scholarships in social, exact sciences or humanities are asked to indicate their study (research) motivation. Additional conditions are indicated in scholarship descriptions, regulations.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB. / The total size of all files attached to the application form may not exceed 14 MB.
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Other documents at the discretion of the applicant, which confirm the applicant's experience in permanent work, his/her intellectual potential, ability to create new innovative ideas, documents that could help to evaluate the application.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB. / The total size of all files attached to the application form may not exceed 14 MB.
1. kursa studentiem divas rekomendācijas vēstules – no skolotājiem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c. jāsūta no saviem e-pastiem jāsūta uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv.
In case of the first year students, two letters of recommendation – issued by teachers, extracurricular teachers, etc. should be sent to the email address fonds@fonds.lv.


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS / AFFIRMATION BY APPLICANT
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi / After sending the data, make sure that a message appears stating that the application has been received. If you do not receive a confirmation message, make sure the total size of the attached files does not exceed 14 MB and try submitting the form again. In case of questions, contact us by email fonds@fonds.lv.