Jelgavas novada pašvaldības stipendija


No 2012. gada Jelgavas novada pašvaldība sniedz atbalstu savas novada pašvaldības jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu vietējo iedzīvotāju vidū.


Stipendija paredzēta: ikvienam Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases absolventam, kurš ir reģistrējies studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2020./2021. akad gadā. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. 

Stipendiju skaits: 3.

Stipendijas apjoms, laika posms: 1 500 EUR/akad. gadā jeb 150 EUR/mēn. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs) katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma.

Stipendijas komisija: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune (komisijas priekšsēdētājs), Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos Jānis Erno, Jelgavas novada pašvaldības pārstāvis Uldis Ameriks un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Prasības stipendijas pretendentiem:

1. Sekmes 12. klasi absolvējot, vidējais vērtējums virs 7,5 ballēm. Pie nepieciešamajiem dokumentiem pievienot 12. klases sekmju izrakstu (liecību).
2. Motivācija stipendijas saņemšanai.
3. Brīvā eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?".
4. Īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Lasīt nolikumu >>


Stipendiāti

2020./2021. akad. gadā - Egija Graudiņa, Anete Tukule un Krista Anna Beļajevskova.

2019./2020. akad. gadā – Justīne Dižpētere, Krista Ļūmane, Anna Oseņņikova.

2018./2019. akad. gadā – Liene Roziņa, Agneta Veinberga, Artis Galvanovskis.

2017./2018. akad. g.  – Gerda Poota, Madara Ratniece, Samanta Ose un Laura Reinholde.

2016./2017. akad. g. – Lelde Jansone, Līva Jansone, Romans Ivanškevičs.