Jelgavas novada pašvaldības stipendija


No 2012. gada Jelgavas novada pašvaldība (un arī līdzšinējā Ozolnieku novada) sniedz atbalstu savas novada pašvaldības jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu vietējo iedzīvotāju vidū.


Stipendija paredzēta: ikvienam Jelgavas novada  (un arī līdzšinējā Ozolnieku novada) pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam (vismaz vienu gadu) 12. klases absolventam, kurš ir reģistrējies studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2024./2025. akad gadā. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu. 

Stipendiju skaits: 5.

Stipendijas apjoms, laika posms: 2 000 EUR/akad. gadā jeb 200 eiro mēnesī. Stipendija tiek izmaksāta 10 mēnešus (septembris – jūnijs) katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma. Stipendija tiek nodrošināta uz visu pamatstudiju laiku.

Stipendijas komisija: Izglītības pārvaldes Mūžizglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide, Jelgavas novada Izglītības pārvalde vadītāja Kristīne Strūberga, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa;
  • divas rekomendācijas vēstules – no vidusskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja (no pulciņiem utt.)
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • motivācijas vēstule;
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?";
  • īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Lasīt nolikumu >>


Stipendiāti

2023./2024. akad. gadā - Sigita Vīnava, Edvards Apsītis, Madara Ozoliņa, Emīls Drošprāts, Marta Laure

2022./2023. akad. gadā - Elizabete Bergmane, Evelīna Meijere, Sannija Broka, Kristīne Bumbiere, Amanda Šturma

2021./2022. akag. gadā - Toms Jansons, Elīza Antoneviča, Arta Vēja, Sandis Kārkliņš, Kristers Gromovs

2020./2021. akad. gadā - Egija Graudiņa, Anete Tukule un Krista Anna Beļajevskova.

2019./2020. akad. gadā – Justīne Dižpētere, Krista Ļūmane, Anna Oseņņikova.

2018./2019. akad. gadā – Liene Roziņa, Agneta Veinberga, Artis Galvanovskis.

2017./2018. akad. g.  – Gerda Poota, Madara Ratniece, Samanta Ose un Laura Reinholde.

2016./2017. akad. g. – Lelde Jansone, Līva Jansone, Romans Ivanškevičs.

2015./2016. akad. g. - Valfrīds Lavenieks, Edvards Kalniņš, Lelde Skutele

2014./2015. akad. g. - Zanda Jēgermane, Krista Umbraško, Didzis Lipšāns.

2013./2014. akad. g. - Arvis Puriņš, Anda Birģele, Ilze Jansone, Raivis Eihenbaums.

2012./2013. akag. g. - Dāvis Beitlers, Inta Nasira, Anna Katrīna Markule


Pieteikšanās stipendijai 2024./2025. akad. gadā noris no 2. augusta līdz 26. augustam.