Mundheim ģimenes Izcilības stipendija


"Domāju, ka visa pamatā ir izglītība – tā veido mūsu personīgo pasauli, kā arī atļauj palīdzēt mūsu sabiedrībai un valstij. Ja varu mazliet palīdzēt, tad, pēc mana ieskata, tas ir caur izglītības iespējām jauniem cilvēkiem," stāsta mecenāte, "Friends of the University of Latvia" valdes locekle Guna Mundheim, kura ar dzīvesbiedru Robertu Mundheim atbalsta LU kopš 2013. gada, veicinot pētniecības un mācību vides attīstību Latvijas Universitātē, kā arī sekmējot daudzsološu studentu personīgo un akadēmisko izaugsmi.


Stipendijas paredzētas: Talantīgākajiem visu studiju jomu LU maģistrantūras studentiem.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis (valdes priekšsēdētājs), mecenāte, "Friends of the University of Latvia" valdes locekle Guna Mundheim, LU fonda izpilddirektore, valdes locekle Laila Kundziņa un LU fonda valdes loceklis Andris Bērziņš.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2013. gadā Mundheim ģimene nodibināja izcilības stipendiju, ko piešķir LU bioloģijas vai ķīmijas pamatstudiju programmu labākajam studentam, kas turpina studijas maģistrantūrā. Kopš 2019./2020. akad. gada Izcilības stipendiju var saņemt visu zinātņu jomu maģistrantūras studenti.

2019./2020. akad. g. – Laura Ansone (BF) un Rimants Žogota (ĶF).

2018./2019. akad. g. – Eva Emīlija Česle (BF).

2017./2018. akad. g. – Aija Trimdale (ĶF).

2014./2015. akad. g. – Elīna Černooka (BF).

2013./2014. akad. gadā pirmās stipendijas ieguva Juris Ķibilds (BF), Mārtiņš Balodis (ĶF).


2020./2021. akad. gadā pieteikšanās stipendijai noris no 7. līdz 30. septembrim.
Pretendents / Applicant
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!
Please, carefully review the scholarship regulations to see whether the chosen scholarship is awarded to students of your faculty, study programme, level of studies and study year!


Kontaktinformācija / Contact information
Jāpievieno Europass standartiem atbilstoša forma / Please, attach the CV in Europass format: Europass>>
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB. / The total size of all files attached to the application form may not exceed 14 MB.

Motivācija / Motivation
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Substantiation of the need for a scholarship. Please include scientific research works, publications, reports presented, participation in seminars and conferences, special achievements, social activities, works in competitions, restricted financial position. Applicants for scholarships in social, exact sciences or humanities are asked to indicate their study (research) motivation. Additional conditions are indicated in scholarship descriptions, regulations.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB. / The total size of all files attached to the application form may not exceed 14 MB.
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Other documents at the discretion of the applicant, which confirm the applicant's experience in permanent work, his/her intellectual potential, ability to create new innovative ideas, documents that could help to evaluate the application.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB. / The total size of all files attached to the application form may not exceed 14 MB.
Jāiesūta divas rekomendācijas vēstules – mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem, akadēmiskajam personālam u.c. rekomendācijas sniedzējiem ieteikumi jāsūta no saviem e-pastiem uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv.
Two letters of recommendation – issued by teachers, etc. should be sent to the email address fonds@fonds.lv.


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS / AFFIRMATION BY APPLICANT
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi / After sending the data, make sure that a message appears stating that the application has been received. If you do not receive a confirmation message, make sure the total size of the attached files does not exceed 14 MB and try submitting the form again. In case of questions, contact us by email fonds@fonds.lv.