Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendiātu saimei piepulcējušies 106 šā akadēmiskā gada stipendiāti, kuri, pateicoties mecenātu un labvēļu atbalstam, ieguvuši kādu no LU Fonda stipendijām. Šogad stipendiju fonda kopējais fonds ir 228370,93 eiro; vienas stipendijas apjoms ir no 1070 līdz 7825 latiem gadā.

Šajā akadēmiskajā gada LU Fonds piedāvāja četras stipendiju programmas:
  • LU dižmecenāta Kristapa Morberga stipendija – izcilniekiem, sabiedriski aktīviem un motivētiem studentiem.
  • Stipendija „Ceļamaize” 12.klases skolēniem – topošajiem LU studentiem un zinātniekiem.
  • Jauno pētnieku stipendijas dažādu zinātņu nozaru un fakultāšu labākajiem studentiem – humanitāro, sociālo un eksakto zinātņu studentiem.
  • Korporāciju un mūža akadēmisko organizāciju stipendijas.
2011./2012.ak. gadā uz stipendijām pretendēja 400 studentu no LU, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), Vidzemes Augstskolas (ViA) un Rīgas ekonomikas augstskolas. Lielākais konkurss jau trešo gadu pēc kārtas bija uz Ernesta Felsberga stipendiju – šogad stipendijai bija pieteikušies 17 studenti, no kuriem stipendiju ieguva divi labākie. Ik gadu liels konkurss ir uz LU dižmecenāta Kristapa Morberga stipendiju, šogad uz vienu LU Kristapa Morberga stipendiju pretendēja pieci studenti. Tāpat liela interese bija par šogad nodibinātajām jaunajām stipendijām – Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiju un „Euroaptiekas” farmācijas stipendiju.
Kristapa Morberga stipendija
Kristaps Morbergs (1844-1928) ir ievērojamākais LU mecenāts. Testamentārā griba ir ļāvusi izciliem, sabiedriski aktīviem vai studentiem ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu saņemt stipendijas, kopš 2001.gada izmaksātas vairāk nekā 500 stipendijas. 2011./2012.akadēmiskajā gadā Kristapa Morberga stipendiju ieguvuši 27 studenti no trim augstskolām – 20 LU studenti (Dina Afanasjeva, Nika Aleksejeva, Aleksandra Andrejeva, Andris Avotiņš, Artūrs Bačkurs, Juris Baldunčiks, Karīna Biksāne, Sintija Breikša, Rūta Brusbārde, Elizabete Folkmane, Ginta Garkāje, Daiga Krieviņa, Aleksandrs Potaičuks, Danute Ražuka-Ebela, Antons Samoilovs, Maija Smilga, Elizabete Vārava, Guntis Vāveris, Aleksandra Vonda, Valters Zariņš), seši RTU studenti (Lāsma Grigone, Andrejs Ivanovs, Ieva Jonaite, Lauma Līdaka, Evija Rolava, Anita Sinkēviča) un viens ViA (Inese Sprudzāne) students. 

LU Fonda sociālā stipendija "Ceļamaize" un "M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija" ir paredzēta 12.klašu skolēniem, topošajiem LU 1.kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, kuri ir spējīgi un centīgi mācībās, kā arī aktīvi sabiedriskajā dzīvē. Stipendijas apjoms ir 1500 lati akadēmiskajā gadā – to stipendiāts var izmantot gan studiju maksas segšanai, ja nav iekļuvis budžeta grupā, gan ikdienas tēriņiem studiju vajadzībām, sevis intelektuālai pilnveidei.

„Ceļamaize 2011” stipendiāti: Kristīne Hodakovska, Agne Meļķe, Klinta Raupa (SIA “Arčers” stipendiātes), Dairis Zaķēns (AS “SEB banka stipendiāts), Elīna Auzāne, Ļusine Caturova, Svjatoslavs Kistkins, Karina Levina, Eginhards Volāns (ar Tēvijas Fonda, Annas Čakstes Rollins, “Lursoft”, LU Fonda absolventu, LU draugu ASV un Kanādā atbalstu).

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs stipendijas ieguvēji: Anna Loča, Līga Mangule, Aija Muižinika, Evelīna Ostrovska, Līga Pakalna, Mārtiņš Pričins, Konstantīns Starovoitovs, Sabīne Šturme, Sandra Troska, Agita Vernere.


Jauno pētnieku stipendijas
piešķir, lai veicinātu pētījumus konkrētā zinātņu sfērā. "Ad verbum" stipendija ir nodibināta ar mērķi atbalstīt jaunos pētniekus, kas studē LU Teoloģijas fakultātē. Stipendiju pērn nodibināja Teoloģijas fakultātes absolventi. To ieguvis: Kristaps Rāvičs. Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju 1999.gadā iedibināja LU rektora prof. E.Felsberga mazdēls Guntis Bērziņš ar mērķi atbalstīt spējīgus un centīgus LU humanitāro zinātņu studentus. Šo gadu laikā kopā piešķirta 21 stipendija. Stipendiātes: Alise Šulte un Ieva Rodiņa. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Rītdienas fonda stipendija nodibināta ar mērķi atbalstīt LU Teoloģijas fakultātes jaunos pētniekus, prioritāti dodot priekšroku tam studentam, kas savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpošanu latviešu luteriskajās draudzēs. Stipendija iedibināta prāv. emer. Ulda Cepures piemiņai un piešķirta otro gadu. Stipendijas ieguvēja: Agnese Puiķe. Modra K.Gulbja piemiņas stipendija nodibināta ar mērķi studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus LU Teoloģijas fakultātes studentus, kas savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpošanu latviešu luteriskajās draudzēs Latvijā vai ārpus tās. Kopš 2006.gada stipendija tiek piešķirta ik gadu. To ieguvis: Jānis Putnis. Žaņa Lapuķa piemiņas stipendija LU Teoloģijas fakultātes studentiem izveidota, pateicoties Žaņa Lapuķa novēlējumam (250 000 latu) un īstenojot viņa gribu – piešķirt stipendijas apdāvinātiem LU Teoloģijas fakultātes studentiem, kuri pēc studiju beigšanas kalpotu par mācītājiem Latvijas evaņģēliski luteriskās draudzēs vai strādātu par reliģijas (ticības) mācības skolotājiem skolās Latvijā. Šajā akadēmiskajā gadā jau piešķirtas pirmās septiņas stipendijas par kopējo apjomu 39 000 lati, tās ieguvuši: Jānis Cepurītis, Elana Jurgena, Dana Kalniņa-Zaķe, Guntars Rēboks, Oskars Smoļaks, Lelde Titava, Normunds Ūdris. Alfrēda Bīlmaņa piemiņas stipendija veltīta Latvijas brīvvalsts politiskā un diplomātiskā darbinieka – Dr. Alfrēda Bīlmaņa piemiņai. Stipendiju finansē mecenāts Ceronis Bīlmanis. Stipendijas mērķis ir veicināt studējošo interesi par analītisko žurnālistiku, atbalstot studentus, kas seko līdzi Latvijas valsts attīstības politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem. Kopš 2005.gada piešķirtas sešas stipendijas. Stipendijas ieguvēja: Ilze Borodkina. Latvijas Zvērinātu notāru padomes stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, lai rosinātu viņu interesi par pētniecisko darbu. Šogad stipendija tiek piešķirta otro gadu. To ieguvis: Dainis Pudelis. “Valpro” stipendijas mērķis ir atbalstīt LU Ķīmijas fakultātes, Ekonomikas un vadības fakultātes, Datorikas fakultātes maģistrantūras studentus, kuri ir labākie savā pētnieciskajā studiju jomā. Stipendijas tiek piešķirtas pirmo reizi, tās saņem: Olga Ļašuka un Santa Sproģe. Zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt LU Juridiskās fakultātes studentus, lai rosinātu viņu interesi par pētniecisko darbu. Stipendija tiek piešķirta pirmo reizi, to ieguvis: Emīls Paupe. Cietvielu fizikas “Groglass” stipendija nodibināta ar mērķi studiju laikā atbalstīt, kā arī turpmākiem akadēmiskiem un zinātniskiem sasniegumiem motivēt centīgus un talantīgus LU Fizikas un matemātikas fakultātes studentus, kas vēlas padziļināti studēt cietvielu fizikas zinības, specializējoties anti-reflektīvo pārklājumu izpētē. Kopš 2007./2008.ak. gada kopā piešķirtas četras stipendijas. To ieguvis: Mārtiņš Zubkins. Cietvielu fizikas „Sidrabe” stipendija nodibināta ar mērķi studiju laikā atbalstīt, kā arī turpmākiem akadēmiskiem un zinātniskiem sasniegumiem motivēt centīgus un talantīgus LU Fizikas un matemātikas fakultātes studentus, kas vēlas padziļināti studēt cietvielu fizikas zinības. Kopš 2007./2008.ak. gada kopā piešķirtas septiņas stipendijas, kuras ieguvuši: Gints Kučinskis, Kaspars Pudžs, Mārtiņš Sarma. "Euroaptiekas" farmācijas stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgus LU Medicīnas fakultātes farmācijas programmas un RSU Farmācijas fakultātes studentus, kas vēlas padziļināti studēt farmācijas zinības un kas savu profesionālo karjeru vēlas saistīt ar darbu aptiekā. Šogad stipendija piešķirta pirmo reizi! Stipendijas ieguvējas: Evija Sidorova un Līga Žēlastība. Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendijas mērķis ir veicināt medicīniskās izglītības attīstību Latvijā, atbalstot LU Medicīnas fakultātes studentus, kas iesaistīti neiroloģijas pētījumos, prioritāri neiro-endokrinoloģijas nozarē. Šogad stipendija tiek piešķirta otro reizi, to ieguvusi: Darja Isajeva. Nippona stipendiju mērķis ir attīstīt nākotnes līderus, kas spētu pārvarēt ģeopolitiskās, reliģiskās, etniskās un kultūras barjeras, lai aktīvi piedalītos visas cilvēces labklājības veicināšanā un vispārēja miera nodrošināšanā pasaulē. Nippona fonds 2002.gadā LU nodeva beztermiņa piešķīrumu USD 1 000 000 apmērā, kas izmantojams kā neaizskaramais kapitāls. No tā nestajiem augļiem LU Fonds izmaksā stipendijas humanitāro un sociālo zinātņu maģistrantiem un doktorantiem. Nippona stipendijas ieguvēji: Silvija Atpile, Ieva Beitika, Ilona Dubra, Leo Jansons, Anna Jozauska, Jānis Kubilis, Romāns Putāns, Anna Stavicka, Lolita Šteinberga, Laura Uzule, Romāns Vīķis.
Korporāciju un akadēmisko mūža organizāciju stipendijas
iedibinātas, lai atbalstītu studentu vai studenšu korporācijas biedrus. Armīna Rūša piemiņas stipendija veltīta Dr. Armīna Rūša, kas bija izcils advokāts un mācību spēks, un viņa dēla Armīna I. Rūša piemiņai. Stipendija ir nodibināta ar mērķi popularizēt studentu un studenšu korporāciju akadēmisko vienotību. To tēva un brāļa gaišai piemiņai izveidojis mecenāts Roberts Rūsis. Šo gadu laikā piešķirtas 69 stipendijas. Šogad stipendijas saņem 12 studenti – septiņi LU studenti (Iveta Biukšāne, Guna Dancīte, Evelīna Petkeviča, Jānis Purmalis, Baiba Rudzroga, Artūrs Rundzāns, Liena Tīdena), trīs RSU studenti (Reinis Dundurs, Elīna Jumtiņa, Rūta Kuzmane), RTU studente Aiga Pabērza un LLU studente Ketija Broka. Studentu korporācijas „Lettonia” stipendiju piešķir šās korporācijas biedriem, tās ieguvuši: LU students Aigars Lavrinovičs un RTU students Kristaps Kalniņš.


FOTOGALERIJA

Dalīties