4. oktobrī ir noslēdzies viens no LU fonda mecenāta “Mikrotīkls” atbalstītajiem projektiem “Atkvēlināšanās krāsns jaunu nanometru izmēru sensoru un ierīču izveide”.  Projekta mērķis bija izveidot sensorus ar kvantu magnētiskās mikroskopijas pielietojumiem un izveidot nanometra izmēra sensora masīvu.  

Iekārta sniedz palīdzību dažādai auditorijai. Ar to var strādāt Latvijas Univesritātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Lāzeru centra (LC)  Krāsu centra laboratorija, LU Ķīmiskās fizikas institūts (ĶFI) un Atomfizikas un Spektroskopijas institūts. Kā arī jāatzīmē, ka jau šobrīd, pateicoties mērķtiecīgai zinātniskajai attīstībai, LU LC ir izdevies piesaistīt ERASMUS studentus no Vācijas, kas šobrīd iziet savu praksi, izmantojot iekārtu, tādējādi vairojot starptautiskas sadarbības potenciālu nākotnē, vienlaicīgi nodrošinot LU atpazīstamību.

Pirmais solis, lai sasniegtu mērķi bija aprīkojuma iegāde (skat.att.) no atbilstošajām kompānijām un otrs solis bija iekārtas izveide. Iekārtas izveidei bija nepieciešamas divas galvenās komponentes – programmējama krāsns un tās piederumi un vakuumsistēma. Atbilstoši plānam nepieciešamās komponentes tika iegādātas un uzstādītas, un atkvēlināšanas kompleksu var lietot zinātnisko pētījumu izpildē.

No tehniskā nodrošinājuma perspektīvas šis projekts ir pavēris jaunas iespējas dažādu tehnoloģisko procesu izstrādei. Kā piemēru var minēt fluorescentu nanodimantu sakārtotu masīvu izveidi, kas ir jauns sensoru izveides mehānisms, kas var pavērt durvis uz jauniem zinātniskiem projektiem un atklājumiem, vienlaicīgi veidojot jaunas darba vietas un ceļot LU prestižu.

Tāpat arī iekārta ir veicinājusi augstas kvalitātes zinātnisko pētījumu norisi, kā arī jaunu zinātnisko projektu veidošanu. Šis projekts nodrošināja tiešu ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā dažādos studiju līmeņos, kā arī veicina konkurētspēju un atpazīstamību. Iepriekšminēto apstiprina arī fakts, ka LU LC savu akadēmisko praksi iziet ERASMUS students no Vācijas, kas pierāda, ka šie pētījumu virzieni ir interesanti arī starptautiskā līmenī.

Šis projekts demonstrē tehniskā nodrošinājuma ietekmi uz sadarbību zinātnē, kas optimizē zinātnes līdzekļu izmantošanu: jau šobrīd ir izdevies atrasts jaunas sadarbības iespējas ar LU ASI, kā arī ar LU CFI, pateicoties jauniem pētījumu virzieniem, ko nodrošina šajā un iepriekš LU fonda atbalstītā projektā iegūtās iekārtas. Tādējādi tiek veicināta arī zināšanu pārnese – kopīgas problēmas, kurām risinājums tiek meklēts plašākā grupā.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti 

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un astronomijas un matemātikas nozarē. 

Par LU fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju. 

 

Dalīties

Saistītais saturs

LU fonda stipendiātes nododas aizrautīgam pētījumam
04.01.2022.

LU fonda stipendiātes nododas aizrautīgam pētījumam