LU un RAKUS starpdisciplināras sadarbības platformas izveide multimodālas tehnoloģijas izstrādei agrīnai sepses diagnostikai

Projekta mērķis ir izveidot starpdisciplināru sepses izpētes platformu, uz kuras bāzes izstrādāt multiparametrisku sepses agrīnas diagnostikas tehnoloģisko un vadlīniju konceptu:

  • pilnveidot pētniecisko infrastruktūru sepses diagnostikas izstrādei, apvienot projekta dalībnieku starpdisciplināro pētniecisko potenciālu un iestrādnes;
  • izstrādāt multiparametriskas, neinvazīvas un pieejamas optiskas tehnoloģijas un tās pielietojuma vadlīniju konceptu agrīnai sepses diagnostikai, demonstrējot pacienta mikrovaskulārās traucējumu pakāpes vizuālu un kvantitatīvu novērtējumu;
  • uzkrājot sepses pacientu klīniskos datus, noteikt sepsei specifisku simptomu klātieni, pakāpi un dinamiku.

Kopējās izmaksas: 128 848 eiro.

Projekta vadītājs: Andris Grabovskis, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts.

Mecenāts: SIA "Mikrotīkls".