Ozoliņa–Medņa trasta fonda stipendija

Amerikas Savienotajās Valstīs dibinātais Kārļa Ozoliņa-Emīla Medņa trasta fonds sadarbībā ar "Friends of the University of Latvia" 2019. gadā radījis stipendiju Latvijas Universitātes teoloģijas un reliģijas zinātņu studentu atbalstam.


Stipendijas paredzētas: Visu studiju līmeņu LU Teoloģijas fakultātes studentiem, sākot ar pamatstudiju 2. kursu, mācību maksas segšanai, ikdienas tēriņiem, dalībai konferencēs vai studijām nepieciešamo līdzekļu iegādei. Pēdējā studiju gada doktorantūras studentiem atbalsts paredzēts promocijas darba izstrādei.

Stipendiju skaits:

 • bakalaura un maģistra studiju programmu studentiem – 2;
 • doktora studiju programmas studentiem promocijas darba izstrādei – ne vairāk kā 2.

Stipendijas apmērs:

 • bakalaura un maģistra studiju studentiem –

1) 3 000 EUR/akad. gadā (2 000 EUR – studiju maksas segšanai, 1 000 EUR – ikdienas tēriņiem);
2) līdz 1 500 EUR gadā dalībai konferencēs un studijām nepieciešamu līdzekļu iegādei (piemēram, grāmatu, datora u.tml.). Iesniegumus ranžē stipendijas komisija.

 • doktora studiju studentiem – 3 000 EUR/akad. gadā promocijas darba izstrādei.

Atbalsta saņēmējam termiņa beigās sava disertācija jāiesniedz LU TF Doktora studiju padomei.  Doktora programmas studenti un grāda pretendenti, kas ir darba attiecībās ar LU, var saņemt stipendiju kā autorlīgumu, katru mēnesi iesniedzot promocijas darba pilnveidoto tekstu. Šajā gadījumā stipendijas apjomam pievienojas valsts sociālās apdrošināšanas nodoklis (ap 710 EUR/akad. gadā)


Stipendijas komisija: LU Teoloģijas fakultātes dekāne prof. Dace Balode (komisijas priekšsēdētāja), Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls, LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica, LU TF profesors Valdis Tēraudkalns un Kārļa Ozoliņa-Emīla Medņa trasta fonda finansiālais konsultants Ivars Petrovskis un LU fonda izpilddirekotre Laila Kundziņa.


Padomi izcilai esejai!


Stipendijas pretendenta izvērtēšanas kritēriji:

 1. Ieinteresētība teoloģijas un reliģiju studijās.
 2. Stipendija ir ekumēniska, paredzēta visu konfesiju studējošajiem. Vēlams, lai pretendents būtu kristīts un piederīgs kādai konkrētai kristīgai draudzei.
 3. Vērā tiek ņemti arī grūti sociālie apstākļi.
 4. Sekmes studijās – priekšroka tiek dota studentiem ar augstāku vidējo svērto atzīmi iepriekšējā sesijā.
 5. Iesaiste fakultātes dzīvē.

Stipendijas iegūšanas nosacījumi:

 1. Studijas klātienē;
 2. Stipendija netiek piemērota akadēmiskajā atvaļinājumā, prombūtnes, studiju pārtraukumu u.c. gadījumos;
 3. Studijas tikai vienā – Teoloģijas – fakultātē;
 4. Paralēli netiek saņemtas citas mecenātu stipendijas;
 5. Stipendija netiek piešķirta studiju programmu pirmā semestra studējošajiem;
 6. Stipendiātam jābūt atsaucīgam komunikācijai ar stipendijas devēju.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti:

2022./2023. akad. gadā - Evelīna Astrātova, Diāna Lozko, Uģis Pallo, Roberts Galvāns.

2021./2022. akad. gadā - Roberts Galvāns un Diāna Lozko.

Pirmās stipendijas 2020./2021. akad. gadā iegūst Aleksejs Gaļperns, Anastasija Ciesa un Judīte Ozoliņa.