Attēls no LU FMOF Lāzeru centra (Foto: T. Grīnbergs, LU KID)

Pateicoties LU Fonda administrētam SIA "Mikrotīkls" ziedojumam Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Lāzeru centrs (LC), Magnētisku mīkstu materiālu laboratorija (MMML) un LU Fizikas institūts (FI) projekta “Simulācijas zinātnes stimulācijai” ietvaros saņems jaunu programmatūru un darba staciju 15074.54 eiro vērtībā, kas tiks izmantotas resursietilpīgu fizikālo simulāciju veikšanai izmantojot COMSOL simulāciju vidi. Ziedojums ir piemērs tam, kā zinātņietilpīgs uzņēmums palīdz attīstīties zinātnei Latvijā, vienlaicīgi paaugstinot jaunu, uz zinātni balstītu uzņēmumu rašanās iespēju.

Pasaules vadošajās zinātniskajās institūcijās (ASV, Šveice, Vācija) novērotās tendences rāda, ka šobrīd aizvien lielāks uzsvars tiek likts uz dažādu sistēmu skaitlisko modelēšanu. Tas viegli izskaidrojams ar to, ka dažādu komponenšu maksimāli efektīva darbība kļūst kritiska visdažādāko pielietojumu perspektīvā. Precīzi skaitliskie modeļi ne vien ietaupa resursus tiešai iekārtu veidošanai, bet būtiski ietaupa arī iesaistīto speciālistu laiku - modeļa (prototipa) iekārtu izveide ir laikietilpīgs process un dažādu komponenšu optimizācija jau reālu iekārtu izskatā ir pieaugoši sarežģīta. Dažādu iekārtu darbību bieži nodrošina dažādu komponenšu mijiedarbība. Noteikt kura no tām ir atbildīga par neoptimālu iekārtas darbību aizņemt vairākas nedēļas. Visā pasaulē novērojams, ka fizikālo modeļu, kas ir interesanti LU FMOF LC Krāsu centru laboratorijai, LU FMOF LC Atomu un molekulu fizikas laboratorijai,  LU FMOF MMML, LU FI Siltuma un masas pārneses laboratorijai un LU FI Magnētiskās hidrodinamikas tehnoloģiju laboratorijai, perspektīvā plaši tiek izmantota tieši COMSOL modelēšanas vide.

Projekta mērķauditorija ir LU zinātnieki un studenti, kopā ap  70 aktīvi un topošie zinātnieki. Šo COMSOL programmatūru un darba staciju izmantos sekojošās darbībās:

  • magnētiskā lauka avotu ģeometriju aprēķināšanā;
  • efektīvu mikroviļņu starotāju veidošanā;
  • vienkāršoti mikrofluidikas sistēmas, plūsmas modelēšanā mazos izmēros, un magnētisko un elektrisko lauku ietekmes pētīšanā uz šādām vidēm;
  • degšanas procesu modelēšanā;
  • eksperimentālo rezultātu interpretācijas uzlabošanā; pastāvīgo magnētu sistēmu un to radītās šķidrā metāla plūsmas aprēķināšanā;
  • skaitlisko pētījumu turpinājumos un arī jaunu simulācijas iestrādņu veidošanā uz eksperimentāliem pamatiem.

Šis projekts potenciāli dos pienesumu virknei projektu:

  • LU LC projektiem, kas saistīti ar laicīgu Malārijas identificēšanu organismā, magnētisko peldētāju lodītes zāļu transportam, jaunu plāno kārtiņu materiālu izpētē, kā arī magnetometru izstrādē, kas saistīti gan ar nacionālās drošības uzlabošanu (NATO projekts), gan ar kosmisko izpēti (Eiropas kosmosa aģentūras projekts);
  • LU FI Magnētiskās hidrodinamikas tehnoloģiju laboratorijā projektiem, kas saistīti ar rotējošu magnētu iekārtu izveidi, kas paredzētas metāla sūknēšanai, atgāzēšanai un pārkausēšanai metalurģijā, šķidro metālu plūsmu izpētē siltuma aizvadīšanai kodolsintēzes reaktoru kontekstā;
  • LU MMML projektiem, kas saistīti ar magnētiskā lauka lietojumu šķidrumu efektīvai samaisīšanai, jaunu materiālu izveidei, izmantojot pilnveidotas mikrokanālu sistēmas;
  • LU FI Siltuma un masas pārneses laboratorijā projektiem, kas saistīti ar biokurināmā degšanas procesa aprakstam, kā arī magnētisko šķidrumu ar mikrostruktūru hidrodinamikā.

No projekta LU iegūst zinātnes izaugsmi augstas kvalitātes zinātnisko pētījumu veidā, kas ir pamats zinātnē balstītai augstākajai izglītībai, kā arī ir finansiālais dzinējspēks zinātnei LU. Šis projekts nodrošina tiešu ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā, nodrošinot apmācību pie starptautiski plaši lietotas simulāciju vides (kombinācijā ar datoru, kas šādas simulācijas spēj veikt saprātīgā laikā) gan bakalaura, gan maģistra, gan doktorantūras studiju līmeņos, kā arī paver plašas iespējas pēcdoktorantiem un jau pieredzējušiem zinātniekiem, tādējādi palielinot konkurētspēju.

____________________________

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātnes nozarēs.

Par Fizikas institūtu

Latvijas Universitātes (LU) Fizikas institūts (FI) ir viens no pasaules vadošajiem centriem magnetohidrodinamikas (MHD) jomā ar unikālām šķidro metālu eksperimentālām iekārtām. Institūtā tiek veikti gan fundamentālie, gan lietišķie pētījumi, kas ir saistīti ar sarežģītām elektromagnētisko lauku un šķidro metālu mijiedarbībām. Šie procesi ir nozīmīgi tādās nozarēs kā kodolenerģētika, metalurģija, pusvadītāju kristālu audzēšana, kā arī medicīnā un nanotehnoloģijās. Viens no nozīmīgākajiem LU FI sasniegumiem ir pasaulē pirmais MHD dinamo eksperiments.

Dalīties