Lāzeru centrs. Foto: Toms Grīnbergs, LU KID.

Ar SIA "Mikrotīkls" un Latvijas Universitātes (LU) fonda atbalstu LU Fizikas un matemātikas fakultātes (FMOF) Lāzeru centrs (LC) un LU  Ķīmiskās fizikas institūts (ĶFI) projekta “Atkvēlināšanas krāsns jaunu nanometru izmēru sensoru un ierīču izveidei” ietvaros saņems jaunu atkvēlināšanas krāsni ar nepieciešamajiem piederumiem 3882.57 eiro vērtībā, kas tiks izmantoti nanometru izmēru sensoru un sensoru masīvu izveidei.

Krāsnis paraugu karsēšanai vakuumā un kontrolētā gāzu atmosfērā ir ar ļoti plašu pielietojumu. Piemēram, alumīnija karsēšana palielina kristālisko granulu izmērus, kas secīgos apstrādes procesos ļauj iegūt lielus un viendabīgus porainā alumīnija oksīda pārklājumus un labu sakārtotību.  LU ĶFI ir pirmie pasaulē, kas izstrādājuši tehnoloģiju koloidālu nanodaļiņu masīvu uzklāšanai, izmantojot anodētā alumīnija oksīda veidnes, kā arī demonstrējuši iegūto nanodaļiņu masīvu izmantošanu optisko sensoru veidošanai. Līdzīgas krāsnis tiek izmantotas LU ĶFI pusvadītāju un citu materiālu nanovadu sintēzei, alumīnija atkvēlināšanai un citu tehnoloģisko procesu izstrādei. Karsēšanas cikli mēdz būt ilgt desmit un vairāk stundas. Sintēzes parametru optimizācijai nepieciešams apstrādāt lielu paraugu daudzumu, tāpēc jaunas krāsns iegāde palielinās pētnieciskā darba ātrumu.

Jau gandrīz desmit gadus LU Lāzeru centrs ir ieguldījis resursus virzienos, kas saistīti ar magnētiskā lauka detektēšanas iekārtu izveidi. Viens no aktīvi attīstītiem virzieniem ir magnētiskā lauka detektēšana, izmantojot slāpekļa vakanču (NV) centrus dimanta kristālā. Šis pētījumu virziens ļauj detektēt magnētisko lauku ar izcilu telpisko izšķirtspēju. Vienlaicīgi uz šiem krāsu centriem balstītie pētījumi ļauj attīstīt ļoti kompaktas magnētiskā lauka mērīšanas iekārtas. Minēto dimanta kristālu izveide un īpašību kontrole kļūst aizvien svarīgāka sensoru izveidē arī pasaules līmenī. Viens no relatīvi viegli kontrolējamiem, bet īpašības definējošiem sensoru izveides soļiem ir kristālu atkvēlināšana, ko, pateicoties šim projektam, LC kopā ar ĶFI tagad varēs darīt patstāvīgi, tādējādi pilnīgi kontrolējot šī soļa parametrus un kvalitāti.

LC dimanta kristāli ir pētīti gan makroskopisku kristālu (dažu milimetru izmērā), gan nanokristālu (dažu nanometru izmērā) formā. Makroskopiskie kristāli tiek izmantoti kvantu magnētiskās mikroskopijas pielietojumiem, ar kuru palīdzību tiek pētīti mikroskopisku avotu radīti magnētiskie lauki. Piemēram, izmantojot kvantu magnētisko mikroskopu, šobrīd tiek pētīti plazmodiju radītie paramagnētiskie kristāli, kas potenciāli varētu uzlabot malārijas laicīgu un neinvazīvu detektēšanu. Savukārt dimanta nanokristāliem ir liels potenciāls būt par nanometru izmēru zondēm, kas spētu monitorēt magnētisko lauku, temperatūru vai spiedienu pat dzīvu šūnu iekšienē.

Līdz ar projekta “Atkvēlināšanas krāsns jaunu nanometru izmēru sensoru un ierīču izveidei” īstenošanu LU iegūst zinātnes izaugsmi augstas kvalitātes zinātnisko pētījumu veidā, kas ir pamats zinātnē balstītai augstākajai izglītībai, kā arī ir finansiālais dzinējspēks zinātnei LU. Projekts nodrošina tiešu ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā gan bakalaura, gan maģistra, gan doktorantūras studiju līmeņos, kā arī paver plašas iespējas pēcdoktorantiem un jau pieredzējušiem zinātniekiem, tādējādi palielinot konkurētspēju.

________________

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātnes nozarēs.

Par Ķīmiskās fizikas institūtu

Ķīmiskās fizikas institūts apvieno zinātniekus fizikas un ķīmijas starpdisciplināro pētījumu veikšanai un sadarbībai ar rūpniecības uzņēmumiem, izstrādājot jaunas tehnoloģijas un veicinot to pārnesi tautsaimniecībā. Institūtā veido sešas pētniecības laboratorijas. Nanotehnoloģiju nodaļā  darbojas Nanomateriālu laboratorija, Kvantu ķīmijas laboratorija un Nanooptikas laboratorija. Radiācijas procesu nodaļā darbojas Radiācijas ķīmijas laboratorija, Elektronu paātrinātāja laboratorija un Sekundārā standarta dozimetrijas laboratorija.

 

Dalīties