Helvijs Niedra ir LU Bioloģijas fakultātes doktorantūras studiju programmas 1. kursa students un LU fonda administrētās “Mikrotīkls” stipendijas doktorantūras studentiem eksakto un medicīnas zinātņu jomā saņēmējs. Helvija promocijas darbs tiek izstrādāts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, vadošās pētnieces Vitas Rovītes un pētnieka Raita Pečuļa vadībā. 

Stipendiāta promocijas darbs ir veltīts gastroenteropankreātisko neiroendokrīno audzēju (GEP-NET) izpētei. Promocijas darbs sastāv no diviem galvenajiem mērķiem. Pirmais darba mērķis ir raksturot šo audzēju mikrovidi, izmantojot jaunu transkriptoma analīzes metodi – telpisko transkriptomiku. Otrais darba mērķis ir veikt longitudinālu plazmas mikro RNS analīzi ar nākamās paaudzes sekvencēšanu, lai atklātu potenciālās mikro RNS, kuras varētu pielietot pēc terapijas monitoringam, lai novērtētu audzēja atjaunošanās risku. Sagaidāmie pētījuma rezultāti sniegs papildus ieskatus par to, kuras mikro RNS varētu potenciāli pielietot pēc terapijas monitoringam, kas uzlabotu GEP-NET pacientu aprūpi. Savukārt GEP-NET mikrovides transkriptoma sadalījuma raksturošana ar telpisku izšķirtspēju  līdz šim nekad nav realizēta un tā sniegs unikālu iespēju pētniekiem postulēt jaunas hipotēzes par šo audzēju attīstību un progresiju.

Laika posmā kopš stipendijas saņemšanas sākuma ir veikta pacientu atlase priekš telpiskās transkriptomikas analīzes, kā arī  izplānots telpiskas transkriptomikas analīzes dizains, kas ietvers mikrovidē esošo audzēja asociēto fibroblastu (CAF) gēnu ekpresijas analīzi starp dažādu pakāpju GEP-NET audzējiem, un to ietekmes novērtēšanu uz blakus esošo šūnu gēnu ekspresiju. Šobrīd ir arī sagatavots manuskripts iesniegšanai publikācijai par hipofīzes neiroendokrīno audzēju (PitNET) cirkulējošo mikro RNS izpēti plazmā. Publikācijā atstrādātās metodes tiks izmantotas, lai nākotnē veiktu plānoto cirkulējošo mikro RNS analīzi GEP-NET pacientu plazmā. Papildus tam stipendiāts arī ir ieņēmis pasniedzēja lomu un pasniedz lekcijas un praktiskos darbus par DNS sekvencēšanas metodēm un attīstības bioloģiju.

Tuvākajā laikā ir plānots piedalīties LU Molekulārās Bioloģijas sekcijas un Latvijas Bioķīmiķu biedrības konferencē ar rezultātiem par mikro RNS izpēti PitNET pacientu plazmā. Plānots arī piedalīties starptautiskajā konferecē: ECE 2022 (European Society of Endocrinology), kas noritēs maija mēnesī. Stipendiāts šajā konferencē cer piedalīties ar rezultātiem par mikro RNS izpēti  PitNET pacientu plazmā, kā arī ar rezultātiem par GEP-NET mikrovides telpiskā transkriptoma analīzi. Tomēr ir jāatzīst, ka šobrīd ir nedaudz iekavējusies GEP-NET pacientu operācijas materiāla ieguve.


Par LU fondu   

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.   

Dalīties

Saistītais saturs

Kristīna Ēce: stipendija man ir kā papildus motivācija turpināt pētījumus
19.04.2022.

Kristīna Ēce: stipendija man ir kā papildus motivācija turpināt pētījumus

Rūdolfs Rubenis: pētot vācbaltiešu aktivitāšu panākumus
07.04.2022.

Rūdolfs Rubenis: pētot vācbaltiešu aktivitāšu panākumus

Andris Locāns: Arī pētījumiem panna ir jāuzsilda pirms top brokastu omlete
30.03.2022.

Andris Locāns: Arī pētījumiem panna ir jāuzsilda pirms top brokastu omlete

Fāzes atgūšanas algoritmu ieviešana iegultās sistēmās
08.03.2022.

Fāzes atgūšanas algoritmu ieviešana iegultās sistēmās

Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstītie projekti - izlase
08.02.2022.

Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstītie projekti - izlase

Diāna Lozko: LGBT+ brīvo zonu rašanās fenomens Polijas teritorijā
26.01.2022.

Diāna Lozko: LGBT+ brīvo zonu rašanās fenomens Polijas teritorijā