Zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" stipendija "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā"

Stipendiju nodibinājis mecenāts Māris Vainovskis, kas ir zvērinātu advokātu biroja (ZAB) "Eversheds Sutherland Bitāns" partneris un vada banku, finanšu, korporatīvo un komercpraksi. 2019./2020. akad. gadā tā tiks piešķirta jau piekto reizi. Stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus LU jurisprudences studentus, kā arī veicināt pētījumus par tiesību kvalitatīvas piemērošanas metodēm mūsdienās.


Stipendija paredzēta: LU Juridiskās fakultātes maģistrantiem un doktorantiem kopā ar pētījuma vadītāju (mentoru).

Stipendiju skaits: 1.

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR – studējošajam, 1 000 EUR – darba vadītājam (pirms nodokļu nomaksas).

Stipendijas komisija: Zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" vecākais partneris un stipendijas mecenāts Māris Vainovskis, Zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" vecākā juriste Zanda Zaļuma, LU Juridiskās Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājs Jānis Pleps un LU Juridiskās fakultātes profesors Jānis Lazdiņš, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Prasības stipendijas pretendentiem:

1. Studenta sekmju vidējais vērtējums iepriekšējā akadēmiskajā gadā virs 7 ballēm (atbilstoši LUIS sistēmā norādītajam).

2. Studenta pētījuma tēmas pieteikums, tās izvēles un aktualitātes pamatojums. Pieteikumā jāspēj pamatot izvēlētās tēmas ieguldījums tiesību piemērošanas teorijas un prakses pilnveidošanā, nepārsniedzot 1000 vārdus.

Pētījuma rezultāti: Veiktā pētījuma rezultātā students apņemas sagatavot publikāciju Latvijas vai starptautiska mēroga atzītā tiesību zinātnei veltītā izdevumā, kā arī prezentēt pētījuma rezultātus starptautiskā zinātniskā konferencē.

Pētījuma tēmas izvēle: Īpaši tiks novērtēta oriģinalitāte tēmas izvēlē. Pretendenti nav ierobežoti attiecībā uz tiesību nozari. Pētījuma ietvaros var tikt analizētas gan tiesību piemērošanas problēmas attiecībā uz konkrētu tiesību institūtu, gan tiesību piemērošanas problemātika var tikt pētīta plašāk, piemēram, kontekstā ar likumdošanas procesa kvalitātes vai tiesu varas efektivitātes jautājumiem.

Iesniedzamie dokumenti pieteikumam:

1. LU fonda noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa, ieskaitot motivācijas aprakstu un aizpildītu CV atbilstoši EIROPASS prasībām.

2. Pētījuma tēmas pieteikums, tās izvēles un aktualitātes pamatojums, kuru parakstījis gan students, gan studenta izvēlētais mentors.

3. Mentora parakstīta piekrišana pētījuma vadīšanai.

4. Citi dokumenti pēc stipendijas pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


NOTEIKUMI 2018./19. akad. gadā


Stipendiāti

2017./2018. un 2018./2019. akad. gadā – Aleksandrs Potaičuks;

2016./2017. akad. g. – Jānis Priekulis;

2015./2016. akad. g. pirmo stipendiju iegūst Dārta Freimane.


Pieteikšanās 2019./2020. akad. gadā norisinās no 3. līdz 30. septembrim.
Pretendents
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!


Kontaktinformācija
Jāpievieno Eiropas standartiem atbilstošs: Europass)
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB

Motivācija
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Divas rekomendācijas vēstules gaidīsim no pašiem docētājiem uz fonds@fonds.lv


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi fonds@fonds.lv.