Zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" stipendija "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā"

Stipendiju 2014. gadā nodibinājis mecenāts, LU absolvents Māris Vainovskis, kas ir zvērinātu advokātu biroja (ZAB) "Eversheds Sutherland Bitāns" partneris un vada banku, finanšu, korporatīvo un komercpraksi. Stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus LU jurisprudences studentus, kā arī veicināt pētījumus par tiesību kvalitatīvas piemērošanas metodēm mūsdienās.


Stipendija paredzēta: LU Juridiskās fakultātes maģistrantiem un doktorantiem kopā ar pētījuma vadītāju (mentoru).

Stipendiju skaits: 1.

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR – studējošajam, 1 000 EUR – darba vadītājam (pirms nodokļu nomaksas).

Stipendijas komisija: ZAB "Eversheds Sutherland Bitāns" partnere Ginta Krūkle, ZAB "Eversheds Sutherland Bitāns" vecākais partneris un stipendijas mecenāts Māris Vainovskis (komisijas priekšsēdētājs), LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Padomi izcilai esejai!


Prasības stipendijas pretendentiem:

1. Studenta sekmju vidējais vērtējums iepriekšējā akadēmiskajā gadā virs 7,5 ballēm (atbilstoši LUIS sistēmā norādītajam).

2. Studenta pētījuma tēmas pieteikums, tās izvēles un aktualitātes pamatojums. Pieteikumā jāspēj pamatot izvēlētās tēmas ieguldījums tiesību piemērošanas teorijas un prakses pilnveidošanā, nepārsniedzot 1 000 vārdus.

Pētījuma rezultāti: Veiktā pētījuma rezultātā students apņemas sagatavot publikāciju Latvijas vai starptautiska mēroga atzītā tiesību zinātnei veltītā izdevumā, kā arī prezentēt pētījuma rezultātus starptautiskā zinātniskā konferencē.

Pētījuma tēmas izvēle: Īpaši tiks novērtēta oriģinalitāte tēmas izvēlē. Pretendenti nav ierobežoti attiecībā uz tiesību nozari. Pētījuma ietvaros var tikt analizētas gan tiesību piemērošanas problēmas attiecībā uz konkrētu tiesību institūtu, gan tiesību piemērošanas problemātika var tikt pētīta plašāk, piemēram, kontekstā ar likumdošanas procesa kvalitātes vai tiesu varas efektivitātes jautājumiem.

Iesniedzamie dokumenti pieteikumam:

1. LU fonda noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa, ieskaitot motivācijas aprakstu un aizpildītu CV atbilstoši Eiropass prasībām.

2. Divas rekomendācijas vēstules – no augstskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja.

3. Eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?"

4. Pētījuma tēmas pieteikums, tās izvēles un aktualitātes pamatojums, kuru parakstījis gan students, gan studenta izvēlētais mentors.

5. Mentora parakstīta piekrišana pētījuma vadīšanai.

6. Citi dokumenti pēc stipendijas pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2022./2023. akad. gadā - Elīna Zivtiņa.

2021./2022. akad. gadā - Viktorija Soņeca.

2020./2021. akad. gadā - Andrejs Stupins.

2019./2020. akad. gadā – Viktorija Soņeca, mentore prof. Sanita Osipova.

2017./2018. un 2018./2019. akad. gadā – Aleksandrs Potaičuks, mentore prof. Jautrīte Briede.

2016./2017. akad. g. – Jānis Priekulis.

2015./2016. akad. g. pirmo stipendiju iegūst Dārta Ūdre (bij. Freimane).