Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendija

Stipendium des Vereins der Pastorinnen und Pastoren in Nordelbien e.V.

Stipendija dibināta ar Ziemeļelbas mācītāju apvienības (Vācija) gadību LU Teoloģijas fakultātes studentu atbalstam.

"Mūsu sadarbība ar LU Teoloģijas fakultāti aizsākās pēc dzelzs priekškara krišanas. Uzskatām, ka ir svarīgi stiprināt teoloģijas un reliģijas zinātni, tāpēc jau kopš 1995. gada atbalstām studentus un piešķiram stipendijas. Mēs sveicam Latvijas Universitāti tās simtgadē un esam lepni, ka varam sniegt savu ieguldījumu Latvijas zinātnei un gara brīvībai," stāsta Helmuts Brauers, Ziemeļelbas mācītāju apvienības vadītājs.


Stipendija paredzēta: LU Teoloģijas fakultātes studentiem un studentēm.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā (2 000 EUR – studiju maksas segšanai, 1 000 EUR – ikdienas tēriņiem).

Stipendijas komisija: LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, LELBĀL, mācītājs Elmārs Ernsts Rozītis, Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls, LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica un LU fonda stipendiāts, LELBĀL mācītājs Rinalds Gulbis.


Stipendijas pretendenta izvērtēšanas kritēriji:

 1. Sekmes studijās – priekšroka tiek dota studentiem ar augstāku vidējo svērto atzīmi iepriekšējā sesijā.
 2. Ieinteresētība teoloģijas un reliģiju studijās.
 3. Iesaiste fakultātes dzīvē.
 4. Stipendija ir ekumēniska, paredzēta visu konfesiju studējošajiem. Vēlams, lai pretendents būtu kristīts un piederīgs kādai konkrētai kristīgai draudzei.
 5. Vērā tiek ņemti arī grūti sociālie apstākļi.
 6. Stipendija ik gadu atbalsta vismaz vienu studenti.

Stipendijas iegūšanas nosacījumi:

 1. Studijas klātienē;
 2. Stipendija netiek piemērota akadēmiskajā atvaļinājumā, prombūtnes, studiju pārtraukumu u.c. gadījumos;
 3. Studijas tikai vienā – Teoloģijas – fakultātē;
 4. Paralēli netiek saņemtas citas mecenātu stipendijas;
 5. Stipendija netiek piešķirta studiju programmu pirmā semestra studējošajiem;
 6. Stipendiātam jābūt atsaucīgam komunikācijai ar stipendijas devēju.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2019./2020. akad. g. – Uģis Pallo un Aleksejs Gaļperns.

2018./2019. akad. g. – Anna Dobele un Annija Jenča.

2017./2018. akad. g. – Endija Latvena un Dāvis Sargūns.
Pretendents
Pārbaudiet stipendijas noteikumos, vai izvēlētā stipendija tiek piešķirta Jūsu fakultātes, studiju programmas, studiju līmeņa un studiju gada studentiem!


Kontaktinformācija
Jāpievieno Eiropas standartiem atbilstošs: Europass)
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB

Motivācija
Stipendijas nepieciešamības pamatojums. Lūdzam minēt arī zinātniski pētnieciskos darbus, publikācijas, nolasītos referātus, dalību semināros un konferencēs, īpašus sasniegumus, sabiedriskās aktivitātes, konkursu darbus, apgrūtinātus materiālos apstākļus. Pretendentiem uz sociālo, humanitāro vai eksakto zinātņu stipendijām lūdzam norādīt studiju (pētniecības) motivāciju. Papildus nosacījumi pie stipendiju aprakstiem, noteikumiem.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Citi dokumenti pēc ieskatiem, kas apliecina pretendenta pieredzi pastāvīgajā darbā, viņa intelektuālo potenciālu, spēju radīt jaunas inovatīvas idejas, dokumenti, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.
Visu veidlapā pievienoto failu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 14 MB
Divas rekomendācijas vēstules – no mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem u.c. akadēmiskā personāla (sākot no 2. kursa); no skolotājiem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c. (1. kursa studentiem) jāsūta uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv.


PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
captcha
Pēc datu nosūtīšanas pārliecinieties, ka ir parādījies paziņojums, ka pieteikums ir saņemts. Ja apstiprinājuma paziņojums nav saņemts, pārliecinieties, ka pievienoto failu kopējais apjoms nepārsniedz 14 MB un mēģiniet iesniegt formu vēlreiz. Jautājumu gadījumā rakstiet uz epasta adresi fonds@fonds.lv.