Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendija

Stipendium des Vereins der Pastorinnen und Pastoren in Nordelbien e.V.

Stipendija dibināta ar Ziemeļelbas mācītāju apvienības (Vācija) gadību LU Teoloģijas fakultātes studentu atbalstam.

"Mūsu sadarbība ar LU Teoloģijas fakultāti aizsākās pēc dzelzs priekškara krišanas. Uzskatām, ka ir svarīgi stiprināt teoloģijas un reliģijas zinātni, tāpēc jau kopš 1995. gada atbalstām studentus un piešķiram stipendijas. Mēs sveicam Latvijas Universitāti tās simtgadē un esam lepni, ka varam sniegt savu ieguldījumu Latvijas zinātnei un gara brīvībai," stāsta Helmuts Brauers, Ziemeļelbas mācītāju apvienības vadītājs.


Stipendija paredzēta: LU Teoloģijas fakultātes studentiem un studentēm.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā (2 000 EUR – studiju maksas segšanai, 1 000 EUR – ikdienas tēriņiem).

Stipendijas komisija: LU Teoloģijas fakultātes dekāne prof. Dace Balode (komisijas priekšsēdētāja), Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls, LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica, LU TF profesors Valdis Tēraudkalns un Kārļa Ozoliņa-Emīla Medņa trasta fonda finansiālais konsultants Ivars Petrovskis un LU fonda izpilddirekotre Laila Kundziņa.


Padomi izcilai esejai!


Stipendijas pretendenta izvērtēšanas kritēriji:

 1. Sekmes studijās – priekšroka tiek dota studentiem ar augstāku vidējo svērto atzīmi iepriekšējā sesijā.
 2. Ieinteresētība teoloģijas un reliģiju studijās.
 3. Iesaiste fakultātes dzīvē.
 4. Stipendija ir ekumēniska, paredzēta visu konfesiju studējošajiem. Vēlams, lai pretendents būtu kristīts un piederīgs kādai konkrētai kristīgai draudzei.
 5. Vērā tiek ņemti arī grūti sociālie apstākļi.
 6. Stipendija ik gadu atbalsta vismaz vienu studenti.

Stipendijas iegūšanas nosacījumi:

 1. Studijas klātienē;
 2. Stipendija netiek piemērota akadēmiskajā atvaļinājumā, prombūtnes, studiju pārtraukumu u.c. gadījumos;
 3. Studijas tikai vienā – Teoloģijas – fakultātē;
 4. Paralēli netiek saņemtas citas mecenātu stipendijas;
 5. Stipendija netiek piešķirta studiju programmu pirmā semestra studējošajiem;
 6. Stipendiātam jābūt atsaucīgam komunikācijai ar stipendijas devēju.

Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2022./2023. akad. g. - Zane Butnāre.

2020./2021. akad. g. - Roberts Galvāns un Anna Norvele

2019./2020. akad. g. – Uģis Pallo un Aleksejs Gaļperns.

2018./2019. akad. g. – Anna Dobele un Annija Jenča.

2017./2018. akad. g. – Endija Latvena un Dāvis Sargūns.