Izcilības stipendija bioinformātikā

Jaunums!

Ar mecenātu "Mikrotīkls" un Filipa Kļaviņa gādību 2019. gadā tiks pirmoreiz piešķirta stipendija topošajiem bioinformātikas speciālistiem – bioloģijas un datorikas maģistrantūras studenti, kas specializējas bioinformātikas un molekulārās bioloģijas virzienā. Bioinformātika ir starpdisciplināra zinātnes nozare, kas nodarbojas ar noteiktu bioloģisko datu analīzi, kā arī ar algoritmu, programmu un datubāzu izstrādi šo datu iegūšanai, uzkrāšanai un analīzei. Šobrīd darba tirgū ir ļoti pieprasīti bioinformātikas speciāslisti.


Stipendijas paredzētas: LU Bioloģijas fakultātes un LU Datorikas fakultātes maģistrantūras studiju 1. un 2. kursa studentiem, kuri specializējas bioinformātikas vai molekulārās bioloģijas virzienā. Priekšrocība tiks dota studentiem, kuri izstrādā studiju darbus onkoloģijas virzienā.

Stipendiju skaits: vismaz 4.

Stipendijas apmērs: 6 000 EUR/akad. gadā. Izpildot visus nosacījumus, students stipendiju saņems arī 2020./21. akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāta pārstāvis Džons M. Tallijs (John Martin Tully), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors asoc. prof. Jānis Kloviņš, LU Bioloģijas fakultātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras asoc. prof. Nils Rostoks, mecenāts Filips Kļaviņš, mecenāta pārstāvis Ģirts Zēgners, LU Datorikas fakultātes dekāns prof. Guntis Arnicāns, LU Bioloģijas fakultātes dekāns asoc. prof. Didzis Elferts un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Papildus nosacījumi:

• students ir centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
• vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Pieteikšanās 2019./2020. akad. gadā norisinās līdz 15. oktobrim.